اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/03/18

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
میثم‍‌بیمانیخرم آبادلرستان
حمیدآذری اسفید واجانیقمقم
مصطفی آرزودارابفارس
منصورهآشناییخوافخراسان رضوي
رامینآقاملاییكرمانكرمان
سیماابراهیمیانتهرانتهران
عرفانابوالقاسمیشاهرودسمنان
زینباثنی عشریزرندكرمان
سیدرضااحمدیفراشبندفارس
مسعوداحمدیتهرانتهران
ساماناحمدی نژادبروجردلرستان
کاظماحمدیانپارس‌آباد مغاناردبيل
علیادیبی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍سبزوارخراسان رضوي
محرو رحیم اذریخدابندهزنجان
احمد رضاازادیفولاد شهراصفهان
فاطمهاستادیبندرعباسهرمزگان
رسول اسلامیرباط كريمتهران
امین اسلوییتهرانتهران
محسن اسما عيل زادهماكوآذربايجان غربي
زهرااسماعیلیاندهاقاناصفهان
زهرااسمعیلیپيربازارگيلان
طیبهاسمعیلیقمقم
محمداسکندریكرجالبرز
سانازاعتصام ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وراصفهاناصفهان
شکیبا افتخارشيرازفارس
الهامافراویاهوازخوزستان
مائدهافزونلنگرودگيلان
علیرضا اقاییكرجالبرز
فربدامام بناهسنندجكردستان
نداامامیكرمانشاهكرمانشاه
طاهرهامانی اخلاصیهمدانهمدان
ُُُُُُُُُُفاطمهاميراناهوازخوزستان
عادلهامیرحسینیساوهمركزي
نینبراامیردیزج تکیهاروميهآذربايجان غربي
شهرزادامیرشکاری زادهاهوازخوزستان
افسانهامیریشيرازفارس
محمدهادیامین رعایااصفهاناصفهان
مریمامینیاصفهاناصفهان
مریم السادات امینیابهرزنجان
نرگساندواریآملمازندران
احساناکبری پشمخرم آبادلرستان
محمداکبریانملكانآذربايجان شرقي
کوثراکبریانملكانآذربايجان شرقي
نگارایزدیاهوازخوزستان
بیتاباباییفولاد شهراصفهان
محسنباستانیشهرضااصفهان
سمانه‍‍‍‍‍‍‍‍‍باکدل نیااصفهاناصفهان
پریسابخشندهاردبيلاردبيل
مهدیبراتلوتهرانتهران
معصومهبرادرانقزوينقزوين
شیرینبرجسته بافتهرانتهران
شادیبرزگرملكانآذربايجان شرقي
سمانهبرزنگكرمانكرمان
سمیهبزاراهوازخوزستان
فاطمهبقاییمشهدخراسان رضوي
عباسبنی تمیماهوازخوزستان
صابر بهادرینقدهآذربايجان غربي
حمیدبیدکیمشهدخراسان رضوي
سحربیگزادهاروميهآذربايجان غربي
مهرانبیگیتهرانتهران
محدثهبیکران لوخرم آبادلرستان
محسن‍‍پارسا پیلیدهدشتكهكيلويه و بويراحمد
محسنپاک سیمامشهدخراسان رضوي
نسرینپرستهاسلام آبادغربكرمانشاه
داوودپناهیورامينتهران
امیر‍پیراستهمشهدخراسان رضوي
کتایونپیریاییكرجالبرز
سامانتاج آبادی پورسيرجانكرمان
امیررضاترابینورمازندران
علیرضاتراکمیآبادانخوزستان
لیلاترکاشوندتويسركانهمدان
احسانتفضلیگرمسارسمنان
مهنازتواناشهريارتهران
سودابهتوکلیملايرهمدان
سهیلا جایروندیآبدانانايلام
بهزادجدیاردبيلاردبيل
حامدجعفریگنبدگلستان
سوگلجعفریاهوازخوزستان
مه لقا‍‍‍‍‍جعفریكرجالبرز
رضاجلالی مهرآبادچنارانخراسان رضوي
پگاهجهانگیریتهرانتهران
مهرنوشجهانمردیاراكمركزي
علیرضا چیت سازاراكمركزي
محمد حاج حسینیرفسنجانكرمان
ایمانحاج کرمیخميني شهراصفهان
مایدهحاجی پورماسالگيلان
محمدحدادشهرضااصفهان
نگینحسن بیگیتهرانتهران
ارشحسن زاده ازبکبنابآذربايجان شرقي
محمد جوادحسین پورمشهدخراسان رضوي
افروزحسینیاهوازخوزستان
سحرحسینیهمدانهمدان
سید فرشادحسینیاصفهاناصفهان
عاطفهحسینیگتوندخوزستان
سید مجتبیحسینی فاضلآران و بيدگلاصفهان
سعیدهحسینی نیاياسوجكهكيلويه و بويراحمد
فروزانحق پرستساوهمركزي
سحرحق نویسبهبهانخوزستان
بابکحمید‍‍‍پورتهرانتهران
نگینحنیفه زاده ماسولهتهرانتهران
1234