اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 91/07/06

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
123456
نامنام خانوادگیشهراستان
سید حمید کیانیاصفهاناصفهان
محمد رضاآبادی تهرانتهران
مو‌ژانآذرمهتهرانتهران
بيتاآذري جوتهرانتهران
عرشیاآرزومندبجنوردخراسان شمالي
مهدیآزادتباركاشاناصفهان
مهدي آزادفلاحنظرآبادالبرز
میلاد آزادیخواهسقزكردستان
نازنینآشتاراردبيلاردبيل
سجادآفریدونبمكرمان
مهدیهآقاجانیبابلمازندران
امیرآقایاریاروميهآذربايجان غربي
زهرا ابدالیكرمانشاهكرمانشاه
رومیناابدیتهرانتهران
محمد مهدیابراهیم زادهقمقم
رضاابراهیمیدليجانمركزي
زینبابراهیمیبوشهربوشهر
معراجابراهیمیانتنكابنمازندران
آریاابوالحسنیتهرانتهران
ابوالفضلاحسانیمشهدخراسان رضوي
ارزواحسانی بورمريوانكردستان
نویداحمد پناهبانهكردستان
الههاحمدیاروميهآذربايجان غربي
دانیالاحمدیمريوانكردستان
رضواناحمدیبوشهربوشهر
شایاناحمدیمباركهاصفهان
علیاحمدیآبيكقزوين
قدرت اللهاحمدیمباركهاصفهان
میرحامداحمدیخويآذربايجان غربي
علیاحمدی ندیکشهربابككرمان
زینبارشدنطنزاصفهان
حامدارفع الرفیعیاصفهاناصفهان
نیلوفراستیریگنبدگلستان
هادیاسلامیسرابآذربايجان شرقي
صادق اسماعیل زاده بهبهانخوزستان
زهرااسماعیلیاسلام‌شهرتهران
نسیماسکندریقائم شهرمازندران
علیاصفهانیقمقم
اشکان اصلانیكرجالبرز
سهیلاعتمادیملكانآذربايجان شرقي
اسعدالهامیقشمهرمزگان
نیلوفرامانیكرجالبرز
محمدامجدی داریانتهرانتهران
رسول امیرخانیمباركهاصفهان
ابوالفضلانصاریشيرازفارس
رضاانصاریكبودرآهنگهمدان
میلاداکبریفريدون كنارمازندران
صالحاکرمیزاهدانسيستان و بلوچستان
محمدایرانپاکكرمانكرمان
انیتاایرانمنشكرمانكرمان
عباسایروانیاصفهاناصفهان
زهراایمانیقائم شهرمازندران
احمد باباییفلاورجاناصفهان
فاطمهباباییلواساناتتهران
فایزهبادکوبهاراكمركزي
حمیدبازلیهمدانهمدان
محمدباشاییملكانآذربايجان شرقي
محمدباغدرقیخويآذربايجان غربي
مهدی باغیانیيزديزد
حدیثهباقریاراكمركزي
سنابالارستاقیگرگانگلستان
یوسفبامرییايرانشهرسيستان و بلوچستان
علی اصغربختیاریخدابندهزنجان
رضابخردماه شهرخوزستان
روح اللهبخشیيزديزد
مصطفیبراتینكامازندران
معینبراهوپیزابلسيستان و بلوچستان
شهاب برزکوهیساريمازندران
سیدسعیدبزرگپورگنجيبهشهرمازندران
مریمبصیریايوان غربايلام
حمیدرضابغدادیآبيكقزوين
سید محمدبنی مهدرودسرگيلان
رضابهاروندخرم آبادلرستان
شیرینبهرامیمباركهاصفهان
محمدباقربوداغ تبريزآذربايجان شرقي
سهندبویهتبريزآذربايجان شرقي
امير عليبيك پوررشتگيلان
امیر حسینبیاتاراكمركزي
مهسابیاتزنجانزنجان
رضابیرانونداصفهاناصفهان
فایزهبیگ رضاییكرمانشاهكرمانشاه
صادقپاویزشهركردچهارمحال بختياري
احمدرضاپاکزاددزفولخوزستان
زهرا پدرام دزفولخوزستان
نگارپریزادهمشهدخراسان رضوي
نیلوفرپورعباس نویدیتهرانتهران
محمدپارساپورعطارشوشترخوزستان
غزالهپونكيتهرانتهران
محسنپیراهن سیاهبروجردلرستان
آنیپیرم زادیانتهرانتهران
مهمدمهدیپیروزهاصفهاناصفهان
پریساتابانیمهابادآذربايجان غربي
شادیترابینقدهآذربايجان غربي
میلادترازجيرفتكرمان
علیرضا ترکاشوندملايرهمدان
محمد معین تقدیسيزديزد
یاشارتقویساريمازندران
معصومهتقی لوخويآذربايجان غربي
امیررضاتوانااردبيلاردبيل
فریدتوکلیتهرانتهران
123456