اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 91/03/11

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
12345
نامنام خانوادگیشهراستان
محمد حسینآبدارزادهاصفهاناصفهان
فرشتهآرنلاهيجانگيلان
زهرهآزرمشوشترخوزستان
مهساآشوراسلام آبادغربكرمانشاه
سمانهآفریدشيرازفارس
بهنامآقاخانيشوطآذربايجان غربي
پوریاآقامحمدیهمدانهمدان
مجیددابدالیفولاد شهراصفهان
سلام ابراهیم زادهبوكانآذربايجان غربي
سیدعلیابطحیيزديزد
هادیابیض نژادمراغهآذربايجان شرقي
علی رضااحسانیياسوجكهكيلويه و بويراحمد
محبوبهاحسانی مقدّمطبسيزد
مهرداداحمدزاده بوكانياروميهآذربايجان غربي
سعيداحمديابهرزنجان
امیداحمدیمشكين شهراردبيل
مینااحمدیتهرانتهران
محمد علیاخوانكاشاناصفهان
سروشاخوان رادهمدانهمدان
ارمانادیبیاصفهاناصفهان
سیناازاداروميهآذربايجان غربي
عبدوللهاژدریكازرونفارس
مهنازاسحقیاسفراينخراسان شمالي
نوشيناسدالهيخرم آبادلرستان
عاطفه اسدی نژادايرانشهرسيستان و بلوچستان
فربداسماعيلي شهر قدستهران
فاطمه اشراقیآملمازندران
امیداصغریاروميهآذربايجان غربي
فاطمهاصغریخويآذربايجان غربي
میلاداصولیاردبيلاردبيل
نوشین اعتدالیشهرضااصفهان
مهدی اعرابیانتهرانتهران
فرنازاقابابالوتهرانتهران
امید اقامحمدیخميني شهراصفهان
مریماقبالی آرانیآران و بيدگلاصفهان
محمدحسن اقبالی زارچزارچيزد
محسناكبرياصفهاناصفهان
سید امیر حسین امامینجف آباداصفهان
فائزهامامینورآبادلرستان
افشینامامی فركرمانكرمان
مهدیامانیتهرانتهران
امیر حسینامیدوارقوچانخراسان رضوي
کیمیاامیدوارتهرانتهران
ایمانامیدیشهركردچهارمحال بختياري
احمدرضاامیدیاننهاوندهمدان
امیرامیرمشهدخراسان رضوي
صباامیریجيرفتكرمان
مجیدامیریخرم آبادلرستان
کامیارامیریكرمانكرمان
طنازامیری نیااصفهاناصفهان
امیرانبارلوییقزوينقزوين
طاهره انصاریشهرضااصفهان
حسینانصاریفرمباركهاصفهان
یاسمنانگالیبرازجانبوشهر
امیناکبریشاهرودسمنان
سجاد اکبریمياندوآبآذربايجان غربي
علیاکبریكرجالبرز
سینااکبری مقدمرودسرگيلان
فهیمه ایرانزاداصفهاناصفهان
محمد مصطفیایردیانقمقم
محمودباباییقمقم
وحیدبادلیرشتگيلان
سیده هنگامهباغبانیبندرانزليگيلان
محمئ باقرزادهشهر قدستهران
مهراساباقرزاده چهرهبابلمازندران
سحر باقریاصفهاناصفهان
فاطمه زهرا باقریگرگانگلستان
سارابال زدهشهرريتهران
آرشبالانیعباس آبادمازندران
فاطمه بایراميانگلستان
زهرابختیاریهمدانهمدان
زهرابدخشيزديزد
حسینبرزوییاصفهاناصفهان
محمد علیبرسمجيرفتكرمان
یوسفبشامیقزوينقزوين
فرزادبطیكرمانكرمان
بهرادبهرامیكرجالبرز
سامانبهرامیبوكانآذربايجان غربي
سارابهمنی شایگانكرمانشاهكرمانشاه
محمد‍‍‍‍‍‍‍بور عباسمشكين شهراردبيل
مهنازبورآذركرجالبرز
مهسابوربزرگبابلمازندران
محدثهبیاتملايرهمدان
مجتبیبیجنی حسن بورتهرانتهران
ابوالفضل‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بیرانی زاده کاشانیكاشاناصفهان
نسترنبیک بکانفرخ شهرچهارمحال بختياري
مهدیبیکیتهرانتهران
فاطمهپارسافردشهريارتهران
صغریپاشازادهمشكين شهراردبيل
‍پریاپراخودی مقدماراكمركزي
رویاپوراحمدیشيرازفارس
نسیم‍‍‍‍پوربایرامیاناردبيلاردبيل
رضاپورحسینیشهرريتهران
سمیهپورغلامی مرکیهفرديسالبرز
هومنپیرتاج همدانیهمدانهمدان
احمدپیروكرمانشاهكرمانشاه
فاطمهپیمانپورنورمازندران
مائدهتحویلیاناصفهاناصفهان
فریدالدینترابیقروهكردستان
ضغراتسلیمی جلیل آبادیشيرازفارس
12345