اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه كشي روزانه، 90/01/09

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
نامنام خانوادگیشهراستان
امیر حسین آزمونتهرانتهران
سعیدآقاجانی کاسگریبابلسرمازندران
محدثهابروشنشيرازفارس
مقداداسلامیهاديشهر/علمدار/گرگرآذربايجان شرقي
امیررضااسمعیلیتهرانتهران
محمدرضاالماسیهمدانهمدان
حمید رضابادرستانیاراكمركزي
فاطمهبكائياننيشابورخراسان رضوي
مریمبهزادیبردسيركرمان
امیر بهزاد‍‍‍‍‍‍‍‍‍پستهاصفهاناصفهان
سید مجیدجباریآملمازندران
فاطمهجعفری نودهزنجانزنجان
محسنچنانیشوش دانيالخوزستان
حسنچینی سازقمقم
حامدحاجی صادقیاننجف آباداصفهان
حمیدرضاحمیدیمشهدخراسان رضوي
فاطمهدانشیجهرمفارس
محمد دستوريسيرجانكرمان
صفیه دهانیايرانشهرسيستان و بلوچستان
رسولرحیمیابهرزنجان
عذرارشيدنژاداروميهآذربايجان غربي
مجیدرضوی حسین آبادیاصفهاناصفهان
سلیمه زحمت کشمينابهرمزگان
محمد رضا زنگنهخوافخراسان رضوي
سید جواد سعادتبشرويهخراسان جنوبي
صدفسمیعیاصفهاناصفهان
میتراشاهرخیشيرازفارس
امیرشجاعساوهمركزي
سمیهصابریکاميارانكردستان
مهرنازصفرنیارشتگيلان
نيرعابديتبريزآذربايجان شرقي
جبار الدینعباسیدهگلانكردستان
مهدیسعلایی مقدمابهرزنجان
نسرینعلی اصغرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي
ناصرعلی نژاد سوتهتهرانتهران
نگینعلیخانیگيلانغربکرمانشاه
سعیدهعلیزادهبهارستاناصفهان
سعیدهعلیزاده حقیقیتهرانتهران
حميدرضاقورچيانبندرعباسهرمزگان
نگارگل محمدیتبريزآذربايجان شرقي
امینمجنونیماكوآذربايجان غربي
مریممحمدزادهدرقخراسان شمالي
غزلمحمدیبابلمازندران
رضامحمودی کوهیاصفهاناصفهان
سولمازمسلمیساريمازندران
سید مهرانموسویرودسرگيلان
نگینکاوسیاروميهآذربايجان غربي
صفاکوتیاهوازخوزستان
علی اکبر کیانیلردگانچهارمحال بختياري
محمدمهدییاراحمدیدورودلرستان