اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشی روزانه، 91/02/26

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
123
نامنام خانوادگیشهراستان
فاطمه خشمانياروميهآذربايجان غربي
زهرا راد احمدنيا سرابآذربايجان شرقي
جلال عليزاده عليزادهپارس‌آباد مغاناردبيل
غزاله غفوریان سفارشیتهرانتهران
امینآذریمراغهآذربايجان شرقي
فاطمه آل احمدقمقم
فرزادابراهیمیمريوانكردستان
عاصفهاجتهادیاراكمركزي
یسرااحمدیروانسركرمانشاه
مهساارجمندیمراغهآذربايجان شرقي
سانازازادبختخرم آبادلرستان
زینباستادزادهلارفارس
عبداللهاستواربوشهربوشهر
رویااسدزاده رزیناسلام‌شهرتهران
مسعوداسدیخدابندهزنجان
دانیالاشوریتهرانتهران
فایزهاعتصامیمشهدخراسان رضوي
آناهیتا افضل الرحیمرودهنتهران
سحرالبوحملاهوازخوزستان
مهسااللهیاری بیاتیانیدزفولخوزستان
مونا امجدیشاهين شهراصفهان
محمدامین صدرابادیكرمانكرمان
سعيدهايرانشاهياليگودرزلرستان
مهتابباقرینجف آباداصفهان
سروربدیریاروميهآذربايجان غربي
محمد رضا برادران مطیعمشهدخراسان رضوي
فاطمهبرهانیسمنانسمنان
مرجان بشکنیراميانگلستان
عبدالمطلببهادرانياسوجكهكيلويه و بويراحمد
روشنک بهاری نژادماسالگيلان
ارمانبهرامزادهپاوهكرمانشاه
سنبل بهرامیمريوانكردستان
مهتا بهنژاد پارس‌آباد مغاناردبيل
طاهره‍‍‍بورملکیكرجالبرز
فاطمهبيغميكاشاناصفهان
بهزادبیژنیمينابهرمزگان
محمدبیگلری ‍‍پناهبندرعباسهرمزگان
کیاپاشااروميهآذربايجان غربي
صباپاکدلتبريزآذربايجان شرقي
مرتضی‍‍‍‍‍‍‍‍‍پورحسنشهر قدستهران
سیدامیرپورحسینیشيرازفارس
نسیم‍‍پورعابدینیتهرانتهران
امیر پورمحمدیتبريزآذربايجان شرقي
مهتاب‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پورنقی اذرتبريزآذربايجان شرقي
مهساتاريتبريزآذربايجان شرقي
زهرا تاویلیمرودشتفارس
فوادتقی زاده مشیزیبردسيركرمان
امینتقی گذریتهرانتهران
نسیمتوسلی نیاسریتهرانتهران
عرفانجابریكرجالبرز
فردوسجابریكاشاناصفهان
هلیاجام شهریاریتهرانتهران
محمد رضاجباریسنندجكردستان
امیر مهدی جعفریكرمانكرمان
سیده سمیهجعفریصومعه سراگيلان
شکوفهجعفریابهرزنجان
محمد امینجعفریبندرعباسهرمزگان
جوادجلیلیكرجالبرز
حمیدرضاجمالیبوشهربوشهر
رامینجهانیزاهدانسيستان و بلوچستان
دیباحاتمیكرجالبرز
کبریحاجی پورمازگرتهرانتهران
احسانحاجی لی دوجیمراوه تپهگلستان
مژگانحاجیلوتهرانتهران
‍‍پدرامحبیبیتهرانتهران
علیرضا حبیبیكرمانكرمان
مسعودحجتینجف آباداصفهان
میعادحریزاویاهوازخوزستان
محمدحسینحسین پوراهوازخوزستان
جعفرحسین زادهيزديزد
محمدحسین زادهسرابآذربايجان شرقي
زهراحق جوشوش دانيالخوزستان
شایانحقیتهرانتهران
صابرحلاجی ثانیرامسرمازندران
مژگانحمیدیهمدانهمدان
مریمحنونیآبادانخوزستان
سحرحیدری فارسانیفارسان چهارمحال بختياري
نصیبهخالدیبانهكردستان
جوادخان پوراروميهآذربايجان غربي
عفتخدابخشتهرانتهران
مهساخداجوتهرانتهران
محمد جواد خدادادیقمقم
ابراهیم خسرویكنگاوركرمانشاه
ساراخطیب توحیدخانهتهرانتهران
الههخلجقمقم
خدیجه خلقی منش كرمانشاهكرمانشاه
حسینخلیلیجمبوشهر
روح اللهخلیلیجمبوشهر
سیماخمریزاهدانسيستان و بلوچستان
فرشیددادوراهوازخوزستان
سیدصالحدریانورد درگهانیقشمهرمزگان
امین حسیندژندیانبندرانزليگيلان
نیوشاراسخیدزفولخوزستان
محسنرحمانیانتهرانتهران
علیرحمانیفر تهرانتهران
نگینرحیملواروميهآذربايجان غربي
هژیررستمیمريوانكردستان
پرستورضاوندیمراغهآذربايجان شرقي
داریوشرضاییمياندوآبآذربايجان غربي
زهرارضاییخمينمركزي
123