اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 91/02/17

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234567
نامنام خانوادگیشهراستان
سید مرتضی منصوریكرمانكرمان
زهرا آرپینشيروانخراسان شمالي
زهراآردانهاهوازخوزستان
رضاآرمندشوش دانيالخوزستان
سید محمدرضاآسایشبهبهانخوزستان
میر بهرادآقازاده اروميهآذربايجان غربي
محمدآقانجفیاراكمركزي
امینآقانژاداروميهآذربايجان غربي
محمدآل حبیب کیاکلاییقمقم
حامدآهنگريبيجاركردستان
امیرآکیبشرويهخراسان جنوبي
محدثهاباذریانمشهدخراسان رضوي
محدثه ابراهیم بورگشوییهرودانهرمزگان
احمدابراهیمیشيروانخراسان شمالي
روح الا مینابراهیمیقمقم
علیابراهیمیشيرازفارس
محمدحسینابراهیمی مدوارشهربابككرمان
هاجرابوالحسنیبندرعباسهرمزگان
فاطمهاجورلوآبيكقزوين
فائزهاحدی نژادتهرانتهران
محمداحدی نژادازنالرستان
مجتبی احسانی فرددزفولخوزستان
آناهیتااحمد‍‍ ‍ورتهرانتهران
عبدالعزيزاحمدزادهاشنويهآذربايجان غربي
عبدالعزیزاحمدزادهاشنويهآذربايجان غربي
شهرياراحمديروانسركرمانشاه
رسولاحمدي زادهبافتكرمان
احمداحمدیاميديهخوزستان
احمد احمدیقائم شهرمازندران
ارزواحمدیتهرانتهران
ایماناحمدیيزديزد
محمداحمدیاشنويهآذربايجان غربي
محمد رضااحمدیتهرانتهران
محيااخلاقيكرجالبرز
زهرااراستهياسوجكهكيلويه و بويراحمد
زبیده اردینرودانهرمزگان
وحیدارشدیتبريزآذربايجان شرقي
زهرااستادچینی گراهوازخوزستان
سینااستوارسنندجكردستان
زهرااسدیملايرهمدان
علیرضااسدیتهرانتهران
فروغاسدیاهوازخوزستان
مظاهراسفندیارفيروزكوهتهران
نادیااسلامیتهرانتهران
رامیناسلامیهتبريزآذربايجان شرقي
حمیدرضااصفهانیاصفهاناصفهان
ساناز اصلانیمراغهآذربايجان شرقي
مهراناعزلزی شیرمردسمنانسمنان
نازدارافتخاری فراردبيلاردبيل
کامیارافراسیابیاصفهاناصفهان
محمد امینافشارمنشبمكرمان
حسینافشاریان زادهدزفولخوزستان
زهرهافضلیانساريمازندران
اسمااقاباباپیكاشاناصفهان
علیرضااقبالیاسلام‌شهرتهران
سمانه السادات موسوی لارگانیفلاورجاناصفهان
مسعوداله وردیزنجانزنجان
فاطمه امراللهیكرمانكرمان
سعيداميني لارگانيفلاورجاناصفهان
بهارهامید واریابركوهيزد
شهاب امیدیكوهدشتلرستان
سیهامیریزرندكرمان
موسیامیرینورآباد ممسنيفارس
پگاه امیری نژادلاهيجانگيلان
امانجامینیسقزكردستان
زهراامینیکاميارانكردستان
علیرضاامینیطبسيزد
محمدرضاامینیاصفهاناصفهان
الههانصاریشهرضااصفهان
مهدیانصاری زادهاهوازخوزستان
ثمرهانواریتهرانتهران
علیاکبرزادهساوهمركزي
‍‍‍پرستواکبریقزوينقزوين
عاطفهاکبریدارابفارس
علیاکبری محمودآبادمازندران
محمد رضا اکبریشهر قدستهران
علیاکبری اکدامنتهرانتهران
ساراایران\وردر‌گزخراسان رضوي
الیاسایرندگانیايرانشهرسيستان و بلوچستان
افسانهایمانزادهشهر قدستهران
لوسينهباباپور ديگالهاروميهآذربايجان غربي
محمد رضابابازادهبابلمازندران
مهساباباییتهرانتهران
مانابازرگانیساريمازندران
سا جده بازی گاراهوازخوزستان
محمد حسامبالاخانیتهرانتهران
سید رضابحرانیقير و كارزينفارس
مژگان بخشيانيفريدونشهراصفهان
زینببخشیقمقم
عدالتبخشیتبريزآذربايجان شرقي
محمدبذرپاچكرجالبرز
عباسبربریورامينتهران
ساره برزگرحاجي آبادهرمزگان
مریمبرزگرآذرشهرآذربايجان شرقي
صبابرزودهتهرانتهران
زینب برشانكرمانكرمان
فاپزهبرومندخمينمركزي
مرضیهبزرگ مهركرجالبرز
ميلادبشارتیاسلام‌شهرتهران
علیرضابشیریلاهيجانگيلان
1234567