اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 91/01/31

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
سید حسین امام جمعه زادهتهرانتهران
جعفر وحیدی محب همدانهمدان
جوادآرمندشوش دانيالخوزستان
الشنآزادیتهرانتهران
نیماآزادیتهرانسرتهران
محمدآقاخانیشهرضااصفهان
احسان ابراهیمیتهرانتهران
پریاابراهیمیمياندوآبآذربايجان غربي
صابرابراهیمیتهرانتهران
علیابوطالبی نهندتبريزآذربايجان شرقي
حديثاحمديسرپل ذهابكرمانشاه
الهام احمدی ايذهخوزستان
فاطمهاحمدیقمقم
معصومهاحمدیكرجالبرز
زینب احمدی اقدماروميهآذربايجان غربي
علیرضا اردشیربابلمازندران
نیلوفراردشیریاصفهاناصفهان
حبیب اللهاستادشریفاصفهاناصفهان
پرنیاناسدیانرامسرمازندران
حنانه اسماعیل تبار فوکلاییبابلمازندران
محمد حسیناسماعیل زادهبابلسرمازندران
محمدجواداسماعیلیاصفهاناصفهان
ملیکااسمعیل هراتیتهرانتهران
سینااشراقی سامانیسامانچهارمحال بختياري
زهرااصفهانیقمقم
حسیناعظمیآملمازندران
نیماافشارهشتگردالبرز
ساراافشاریكرجالبرز
فرنوشافضلیخميني شهراصفهان
طنیناقاجانیساوهمركزي
ابو الفضلاقاییاراكمركزي
راضیهالله بخشیتهرانتهران
آرمان امامیفارسان چهارمحال بختياري
امیرامدندفارسان چهارمحال بختياري
نرگسامینیفرخ شهرچهارمحال بختياري
محمدعلیامینی اصفهانیشيرازفارس
زهرا امینی چشخوارانیساريمازندران
سعیدامینی لارگانیفلاورجاناصفهان
نسیماکبرزاده ی ضیاییتبريزآذربايجان شرقي
معصومهایزددوستمشكين شهراردبيل
امیدبابازاده تهرانتهران
کمیل باباییمشهدخراسان رضوي
رضابابایی فردملايرهمدان
معصومه باذپارآبيكقزوين
محمدعلیبازوندايلامايلام
حامدباقریسنندجكردستان
محمدباقری وچینشهرريتهران
رضابخشیآملمازندران
امیدبرادراناروميهآذربايجان غربي
الههبرگ نییماكوآذربايجان غربي
حسنبرگشادياروميهآذربايجان غربي
عليبرگشادياروميهآذربايجان غربي
محمدبرگشادياروميهآذربايجان غربي
یاشاربرنجیشاهين دژآذربايجان غربي
رضابرومندقائم شهرمازندران
علیبرومندقائم شهرمازندران
ایدابرومند نیاشيرازفارس
سبحانبرومند کیااروميهآذربايجان غربي
ارزوبرونتهرانتهران
زهرهبزازوری اقدمتبريزآذربايجان شرقي
فبغبغغقبغلزیعجب شيرآذربايجان شرقي
پریابلوری نژاداصفهاناصفهان
سیامکبهرامی‍مريوانكردستان
کیمیابهزادمقدمتهرانتهران
فرزادبهزادنیازرندكرمان
مهدیبهمن زادهاراكمركزي
عسلبهکارتبريزآذربايجان شرقي
مریم‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بورشمسیيزديزد
نازنین ‍‍‍‍‍‍‍‍بورمحمدبوشهربوشهر
امیرحسینبولادونددورودلرستان
هادیبیاده خلجانیتبريزآذربايجان شرقي
معصومهبیردنیاییرشتگيلان
نگاربیرقدارتهرانتهران
مهدیبیغممرودشتفارس
پرنياپاكدامنتبريزآذربايجان شرقي
یاسینپاک نیتتهرانسرتهران
امین‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پرورمشهدخراسان رضوي
زهرا‍‍‍‍‍‍‍پناهدوستاردبيلاردبيل
کوروشپنجه باشیساوهمركزي
کامران پوربهرامیتهرانتهران
سمیه‍‍پورغلامیفرديسالبرز
سیده ‍‍‍پردیسپورموسویانكرجالبرز
علیتاجیاصفهاناصفهان
فاروق تبنامريوانكردستان
ثناتحملیانسنندجكردستان
سید مهدیترابیتبريزآذربايجان شرقي
ریحانهترکزادهزرندكرمان
علی تسبیحیتهرانتهران
مجید تسبیحیتهرانتهران
مریم تسلیمیآستانه اشرفيهگيلان
فرشتهتقواییاراكمركزي
مهدیتقویتبريزآذربايجان شرقي
محمدتقی پوردزفولخوزستان
علیتوکلیاصفهاناصفهان
امیرتیموریملايرهمدان
محسنجان زادهگچسارانكهكيلويه و بويراحمد
مریمجباریرشتگيلان
هادی جعفری فولاد شهراصفهان
سعیدجلیلی فرداقليدفارس
کرامتجمسجهرمفارس
1234