اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 91/01/24

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
محدثه رضاییاسفراينخراسان شمالي
معصومه زارع زین جنابتبريزآذربايجان شرقي
فرشید زینالینقدهآذربايجان غربي
میثمآبداراصفهاناصفهان
پوریاآتشی تهرانتهران
رضاآذرمهرياسوجكهكيلويه و بويراحمد
میناآذریانشفتگيلان
حسناآقاکبیرینجف آباداصفهان
سیاوشابراهیم زادهبابلسرمازندران
زکیهاحسانیبجنوردخراسان شمالي
محمدرضااحسن گریتبريزآذربايجان شرقي
شاهیناحمدیرشتگيلان
حمیدادیبرشتگيلان
فايزارجمندتهرانتهران
عیسی ارست كرمانكرمان
الهام ارضیاقليدفارس
فاطمهاسدیساوهمركزي
ناظماسدیمرندآذربايجان شرقي
شیوااسدیان فیلیخرم آبادلرستان
هاتفاسماعيل لوخويآذربايجان غربي
ابراهیماسماعیل نژادمشكين شهراردبيل
علیاسماعیلیبيرجندخراسان جنوبي
حسام الدیناسمعیلیآملمازندران
مریماسکندریزنجانزنجان
حامداصغریتهرانتهران
محمد مهدیاصغریتهرانتهران
ملیکاافتخاریانتهرانتهران
امیدافروزهگچسارانكهكيلويه و بويراحمد
مجتبي اكبري چاشميسمنانسمنان
دانیالامراللهیكرمانكرمان
محمدامرهاراكمركزي
فاطمهامیر طاهریبافتكرمان
فاطمهامیر طاهری افشاربافتكرمان
سمیراامینیاصفهاناصفهان
محمدامینیجويباروكياسرمازندران
نرکسايزديلارفارس
امیراکرمیتهرانسرتهران
امیرایران پوراصفهاناصفهان
بهنامباقریتهرانتهران
شهریارباقریاصفهاناصفهان
غزالهباقریاصفهاناصفهان
شادی بختیاردزفولخوزستان
علیبراغتهرانتهران
زهرابرزگرصادقاصفهاناصفهان
مژگانبرهمند‍‍‍بوشهربوشهر
فاطمهبصيرتشهرضااصفهان
افشین بنی اسدیاصفهاناصفهان
محمدبهادرانی باغبادرانیاصفهاناصفهان
فائزهبهادریكرجالبرز
فهیمهبهنامیانتبريزآذربايجان شرقي
عسل بهکارتبريزآذربايجان شرقي
بهنامبیگیزنجانزنجان
سهیلبیگیايوان غربايلام
علی‍‍‍پاداش اصلمرندآذربايجان شرقي
مریمپروانه سدهیرودسرگيلان
سجاد‍‍‍پری زادهاروميهآذربايجان غربي
ناصرپسندرلنگرودگيلان
مهرانپوراحدیدماوندتهران
سید فرزاد پوررضاتهرانتهران
میلادپورشهابیورامينتهران
حامدپورصادقآذرشهرآذربايجان شرقي
محمدرضاپورعبدالهتهرانتهران
فریناز پوست دوزاصفهاناصفهان
مهدیتاج بخشتهرانتهران
صادقتقويسامانچهارمحال بختياري
مریمتقی زادتبريزآذربايجان شرقي
شایانتمدنكرجالبرز
محمدرضاتوكليفلاورجاناصفهان
النازتک زارعآبيكقزوين
جوادجانپور علمداریسمنانسمنان
رهاجاویدیتهرانتهران
ماشاللهجدیدیسمنانسمنان
امينجعفرياصفهاناصفهان
اکبرجلیلیاروميهآذربايجان غربي
محسنجمشیدیمينابهرمزگان
علیجمشیدی ارانیآران و بيدگلاصفهان
جوادجوادیبيرجندخراسان جنوبي
فرینازجواناروميهآذربايجان غربي
مریمجوانكرمانشاهكرمانشاه
حسینجوینیبجنوردخراسان شمالي
بهرامجیریاییملايرهمدان
عرفانچروندهسرپل ذهابكرمانشاه
نرگسحاتمی مشهدخراسان رضوي
پژمانحسینیفولاد شهراصفهان
سید محمد رضاحسینیتهرانتهران
سیدمحمدحسینیبندر ديربوشهر
عاطفهحفیظیفلاورجاناصفهان
میلادحقیقتمرودشتفارس
مهدیحنیفه زادهشبسترآذربايجان شرقي
حیدرحکمتیمريوانكردستان
احمدحیدریاهوازخوزستان
فاطمهخانی دلگرمساوهمركزي
وحیدخاک‍‍‍‍‍‍‍بایمياندوآبآذربايجان غربي
سمانهخراسانیدليجانمركزي
علیخزاییهمدانهمدان
محمدخشتی جوشقانیشهرريتهران
مهدیخضریسيرجانكرمان
غلامرضاخلخالیمشهدخراسان رضوي
مهديخليلي درمنياراكمركزي
ساجدخندانیتبريزآذربايجان شرقي
1234