اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/12/13

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
12
نامنام خانوادگیشهراستان
محمدرضا ریخته گرانتهرانتهران
سید عرفانآثاریزنجانزنجان
منصورآقاميرزاييرودهنتهران
مژدهاحرابیتهرانتهران
عليرضااسحاقيتهرانتهران
فاطمهاسمعیلیسيرجانكرمان
احساناسکندری قلعه ییتهرانتهران
فاطمهاصلانينجف آباداصفهان
علی رضااعتمادنیکتهرانتهران
مظاهرالهیبجنوردخراسان شمالي
محمدامیناکبربورآملمازندران
هادیباباییكرجالبرز
عباسبازیارتهرانتهران
علیباستانینجف آباداصفهان
سجادباغبانتبريزآذربايجان شرقي
دانیالبختیاروندلاليخوزستان
پریبخشیميانهآذربايجان شرقي
مصيببهاريشهرضااصفهان
منیره بهاریمرندآذربايجان شرقي
محمدرضابوربورتهرانتهران
حسنپیشگویزاهدانسيستان و بلوچستان
حامدتاجوندگتوندخوزستان
بانیذترحیبتبريزآذربايجان شرقي
امینترکاشوندملايرهمدان
نازنینترکمن نژادتهرانتهران
مهدیتقی بورملايرهمدان
مسعودتوسلیاصفهاناصفهان
علی اکبرتوکلینجف آباداصفهان
سایهجاویدنیااهوازخوزستان
ناصرجعفریاصفهاناصفهان
علی رضاجمال پورشوشترخوزستان
احسانجهانگیری گلوجهميانهآذربايجان شرقي
افسونجهانی علمداریتهرانتهران
محمد جوان بختبوكانآذربايجان غربي
رقیه چراغیزنجانزنجان
محمدامینحاجبراتمحلاتمركزي
محمد امینحاجی محمد شریفیتهرانتهران
محمد حسینحرینجف آباداصفهان
رهامحق شناساصفهاناصفهان
حسینخسروجردیتهرانتهران
ابوالفضلخلیلیاسفراينخراسان شمالي
محسنخیرالهیانمياندوآبآذربايجان غربي
امیندارابیايلامايلام
امیرحسیندرخشانتهرانتهران
علیرضادلجوییزنجانزنجان
نيلوفر رحمانيرودهنتهران
اینازرشیدیتبريزآذربايجان شرقي
كسريرمضانيانسنندجكردستان
سینارومیتهرانتهران
سعيدزندكريميكرجالبرز
زهرا سادات سيد ابوطالبتهرانتهران
متينساري زادهاسلام‌شهرتهران
محسنسلیمانیتهرانتهران
مريم ساداتسيدياردبيلاردبيل
مطهره سید جعفریمحلاتمركزي
مهدیسیدمهدی گلریزقمقم
صلاح الدین شریفیبوكانآذربايجان غربي
سانازشعبانیشيروانخراسان شمالي
تباشفاهیاراكمركزي
عباسشوندیقمقم
علیرضاشوکتی نوزادتهرانتهران
ارششیرالیشاهين شهراصفهان
نیماصابریتبريزآذربايجان شرقي
مهدیصفاییملايرهمدان
دلارامصفاییانسمنانسمنان
مریمطاهربجنوردخراسان شمالي
علیرضاطاهریساريمازندران
جو ادعا لمی سعیداهوازخوزستان
رضا عادلی جيرفتكرمان
میناعباسیاناهوازخوزستان
رشاد عبدیمريوانكردستان
زهراعسگریزادهاصفهاناصفهان
یاسینعلیپورنقدهآذربايجان غربي
شایانعیسی پو ریاناهوازخوزستان
محمد جوادفروغیكرمانكرمان
محمد علیقائمینيشابورخراسان رضوي
نادرقاسميگتوندخوزستان
تینا قاسمیپيربلوطچهارمحال بختياري
صفاقاسمیدزفولخوزستان
زهراقاسمیانشيروانخراسان شمالي
مریمقاصدشوشترخوزستان
امیرقاضی خانیكرجالبرز
محمد رضاقلی زادگانفرديسالبرز
فاطمهقلی زادهتبريزآذربايجان شرقي
حسین قنبریملايرهمدان
محمد جواد قیداریبيجاركردستان
محمد حسين كرميتهرانتهران
لادنكوچكاهوازخوزستان
علیرضالریكرجالبرز
محمدمالکیتهرانتهران
مریممجدالحسینیاصفهاناصفهان
عليمجیدآذرتبريزآذربايجان شرقي
ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰرضامحمدئ پورشهر قدستهران
مسعودمحمدپورتهرانتهران
مرتضیمحمدزادهنقدهآذربايجان غربي
محمد حسنمحمدزاده عیدگاهیشيرازفارس
فرزادمحمدیسنندجكردستان
نسرینمحمدیاصفهاناصفهان
فاطمهمحمدیاریمياندوآبآذربايجان غربي
محمدمحمدیانتهرانتهران
12