اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/11/23

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
نامنام خانوادگیشهراستان
ارماناتش فرازقائم شهرمازندران
محمد حسین اخوندمشهدخراسان رضوي
احسنادمنمريوانكردستان
محمداصل زارعمشهدخراسان رضوي
فاطمهاعتمادمقدمتهرانتهران
بهناماعظمیگلپايگاناصفهان
فاطمه الهیانتهرانتهران
فرشیداینانلوشهريارتهران
ریحانهبابائیهمدانهمدان
میلادبابایی اهرآذربايجان شرقي
عثمانبارنامهمريوانكردستان
ساریناباشابوراسلام‌شهرتهران
بهنامبراتیشوشترخوزستان
امیربهرامپور عمرانیساريمازندران
امیربهرامیشهركردچهارمحال بختياري
سودابینای رازیكرجالبرز
مرتضیپورصالحمشهدخراسان رضوي
میثمپورمحمدیرودبارمنجيلگيلان
فاطمهتابشآستاراگيلان
حسینتاجریكاشاناصفهان
مصطفیتهامی زرندكرمان
محمدتوحیدی مقدمشيروانخراسان شمالي
علیتوفدزفولخوزستان
احمدجنت مکان امیریبابلمازندران
مایکل جکسونتهرانسرتهران
افسانهحمیدی نژاداهوازخوزستان
مهیارحیدریهشتگردالبرز
داریوشخجستهبيجاركردستان
رضاخزاعیفردوسخراسان جنوبي
سحرخیبریهفشجانچهارمحال بختياري
عاطفهدولتیعباس آبادمازندران
بارساذولفقاریتهرانتهران
میلادرجبیاراكمركزي
مهسا رحمانیتهرانتهران
میثمرحمانیفيروزآبادفارس
بهنامرحمتیقروهكردستان
حامدرفیعیزاهدانسيستان و بلوچستان
فاطمه رفیعیاراكمركزي
سارارفیعیاناصفهاناصفهان
رخسارهروشنیهمدانهمدان
صباریسمانتاب ثانیرشتگيلان
ابراهیم زکوینورمازندران
مهدیسخن سنجزنجانزنجان
مهدیسراوانیگنبدگلستان
رویاسفید بور تبريزآذربايجان شرقي
سلمانسلیمیسنندجكردستان
محمدرضا سید عباسیانمشهدخراسان رضوي
امیرشاهوراناستهبانفارس
سبحانشبانیتهرانتهران
نرگسشریعتیقمقم
طهوراشهبازیتهرانتهران
سمیهشورودیزابلسيستان و بلوچستان
هدیهشیدیانلاهيجانگيلان
خاتونصالحینورمازندران
مریمصالحیساوهمركزي
یاشارصلح کنندهتبريزآذربايجان شرقي
میلادظاهریتهرانتهران
متینه عادلیاصفهاناصفهان
مایدهعباسیاراكمركزي
بهرامعظیمیتهرانتهران
فرشتهعلی حیدرلوقزوينقزوين
مسعودعلی محمدیمرندآذربايجان شرقي
الهامغریبشاهرودسمنان
سجاد غفوریازنالرستان
علیفتاحخرم آبادلرستان
امیررضاقاسمیآملمازندران
سعیدقاسمیكرجالبرز
مهدیقاسمیميانهآذربايجان شرقي
سعیدقدمیانديمشكخوزستان
محمدرضاقمبریانتهرانتهران
داوودگردابگتوندخوزستان
محمدگلثومیانتايبادخراسان رضوي
مهریمجیدپورنجف آباداصفهان
بهناممحبوبیتبريزآذربايجان شرقي
مهدیمحترمیان بیدگلیتهرانتهران
پویامحسن زادهآملمازندران
علی رضامحمدحسنیرفسنجانكرمان
رسولمحمدیفلاورجاناصفهان
احمدمحمودیشيرازفارس
حامدمرمرشاهیآستاراگيلان
علیرضامقدمقزوينقزوين
بهارملائكهاهوازخوزستان
مهرساملک زادهآملمازندران
سیدرضاموسویاهوازخوزستان
سید مهدی میر محمد صادقیدرچه پيازاصفهان
الههمیقاناصفهاناصفهان
ایرجنادریاناركرمان
نگیننبارکیدزفولخوزستان
حسیننظریداراناصفهان
سپهرنقوی نیااردبيلاردبيل
فرشته هاشمیهيزديزد
رحیمولیزادهبوكانآذربايجان غربي
زکیه کارگر خرمیخرم‌بيدفارس
مهلاکنعانیمشهدخراسان رضوي
نگینکیانیاصفهاناصفهان
وجیههکیانی مروستيزديزد