اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/10/27

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
123
نامنام خانوادگیشهراستان
علی اکبر رحیمی نژادگرگانگلستان
حسین ملاعلی‍وربابلسرمازندران
جمشیدآقائیتهرانتهران
امینآقاپوربندرعباسهرمزگان
مریماب بندسيرجانكرمان
اکبر ابراهیم نتاجتهرانتهران
مهتابابراهیمبیزرندكرمان
سایناابراهیمیرشتگيلان
محسن ابراهیمیابركوهيزد
حجت ا... ابراهیمی زادهگنبدگلستان
محمد مهدی ابوییكرجالبرز
محمد امیناحسانینجف آباداصفهان
محمد حسیناحمدیسمنانسمنان
گلشناسدیگچسارانكهكيلويه و بويراحمد
نفیسهاسماعیلیسرابآذربايجان شرقي
فخرالدین اسمعیلی دارستانیقمقم
امیر حسین اصغریاروميهآذربايجان غربي
یاسمناصغریشاهرودسمنان
الههافکاریتهرانتهران
سمیهاقامحمدلورزنهمدان
مهنازاقامحمدلورزنهمدان
امیر حسینالماسی مقیمهمدانهمدان
داوودامیدیكرهرودمركزي
فاطمهامیدیسرابلهايلام
افسانهایجادیانتبريزآذربايجان شرقي
محمد ایران‍‍‍‍‍‍‍‍پور مباركهاصفهان
محمدباقرایزدیآملمازندران
سروناز ایلخانیتهرانتهران
صباایمانی سنجرسنقركرمانشاه
اشرف بابااحمدیقمقم
سجادبازگیرخرم آبادلرستان
مریمباعزمبروجردلرستان
مهسابختیاریتهرانتهران
مرضیه بدریفردوسخراسان جنوبي
مهسابراتچیتهرانتهران
امینبرزگراصفهاناصفهان
علیرضابهادری قزلجهاروميهآذربايجان غربي
فرشتهبهرامیخورموجبوشهر
حسین بهرامی جاجرم تهرانتهران
محسنبهزاد اوخسارینقدهآذربايجان غربي
فاپزهبهزادیشهربابككرمان
بهنازبهمنی دارابفارس
صبابوذریرشتگيلان
مهدیبکرانیپيربكراناصفهان
ٍٍعمادبیدلبجنوردخراسان شمالي
حامدبیرقدارتهرانتهران
امیربیگیشاهين شهراصفهان
علیرضاپورمهدویتهرانتهران
زهراپويانگرگانگلستان
ایداتاکیسنندجكردستان
فاطمهترنجیانتهرانتهران
‍‍‍‍‍‍‍‍امیرتقویاروميهآذربايجان غربي
عاطفهتقوی کرمانیتهرانتهران
فرهنگتوکلیتهرانتهران
رعناثنایی زادهشوشترخوزستان
امیرحسینجابریتهرانتهران
جوادجعفرنياآدران اسلامشهرتهران
سانازجعفریگلستانتهران
صادقجعفریميانهآذربايجان شرقي
محمدامینجعفریلاهيجانگيلان
شروینجقتاییآملمازندران
محمدجلوهقمقم
ساراجمشیدیانتهرانتهران
مریم جهانی اسفراينخراسان شمالي
‍‍‍پدرامجوان رودياروميهآذربايجان غربي
لیلاجواهردوستاروميهآذربايجان غربي
ايمان جوزدانياصفهاناصفهان
علیجویندهتهرانتهران
محمدرضا چاههتهرانتهران
نجمهچنوردورودلرستان
هنگامهحاتمیكلاردشت /حسن كيفمازندران
رامینحاج هاشمیخميني شهراصفهان
داودحاجی عابدی نیریكرجالبرز
سمیهحبیب زادهمحمديهقزوين
علیرضاحبیب زادهتهرانتهران
سید علیحبیب محمدیتهرانتهران
پویاحراج ایرانی تهرانتهران
سيده زهراحسينياراكمركزي
سارهحسینیتهرانتهران
سید محمدحسینی الستتهرانتهران
زهراحق ‍‍‍بناهنجف آباداصفهان
فاطمهحقیكرجالبرز
اسماعیلخادم شیرازیشيرازفارس
محمد زاهدخالدیپاوهكرمانشاه
عبدالحسینخباریخرمشهرخوزستان
حانیه خداکریم اردکانیسپيدانفارس
میثمخداییابهرزنجان
شکوفهخرقانیتربت حيدريهخراسان رضوي
اشکانخسروی زادهشاهين شهراصفهان
محمدخصوصی ثانیرشتگيلان
جمال الدینخطیبیآملمازندران
سجاد خمیرگیرآذرشهرآذربايجان شرقي
زهرادادخواه تهرانیتيراناصفهان
حسین دارابیداراناصفهان
وحیدداودیتهرانتهران
محمد حسیندزفولیانتهرانتهران
آرمیندشتکیفرديسالبرز
سعیددنیاریهنديجانخوزستان
بهنامدهقانی قهفرخیتهرانتهران
مجیددیواندریسبزوارخراسان رضوي
123