اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/10/19

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234567
نامنام خانوادگیشهراستان
مرتضی زارعكاشمرخراسان رضوي
ایوب صفرزادهخورموجبوشهر
مریم نوراله پورتبريزآذربايجان شرقي
مبیناآبادیانکلالهگلستان
مهرزادآذرگلستانتهران
کیانوشآذرنیازنجانزنجان
علیرضاآذریانمينابهرمزگان
مهدیآرشتايبادخراسان رضوي
سجادآزادیقزوينقزوين
یونسآسایشتهرانتهران
میلادآقاخانیتهرانتهران
زهراآقامرادیخدابندهزنجان
عبدالبصیرابراهیمیكاشاناصفهان
نداابراهیمیتهرانتهران
پرنیانابوالفتحیاهوازخوزستان
علیابوالفضلینيشابورخراسان رضوي
سعیدابوحمزهتهرانتهران
مرضیهابوسعیدیچابهارسيستان و بلوچستان
حسناحمدیتهرانتهران
ساحل احمدیكرجالبرز
سیده منااحمدیسنندجكردستان
مسعوداحمدیاناسلام آبادغربكرمانشاه
عمادالدیناختریتهرانتهران
مصلحاخگرمريوانكردستان
الهامادیب زادهكرجالبرز
پویا ارادتمند رشتگيلان
عزت اراسته خواهاصفهاناصفهان
میلادازمونمياندوآبآذربايجان غربي
علیاژدانمراغهآذربايجان شرقي
فرشتهاسدپوراسلام‌شهرتهران
محمدرضااسدزادهتهرانتهران
علیاسدشیرشهرريتهران
آذیناسماعیل زادهكرجالبرز
احساناسماعیلیمشهدخراسان رضوي
ایدا اسماعیلیتهرانتهران
جواداسماعیلیبيرجندخراسان جنوبي
محمدجلالاسماعیلیتهرانتهران
هوماناسماعیلیايذهخوزستان
فاطمهاسماعیلی مقدمتهرانتهران
مریماصغرپور ماسولهتهرانتهران
رضااطروشیاليگودرزلرستان
ایماناعتذارشيرازفارس
نیلوفراعتمادیاصفهاناصفهان
سجادافرندرفسنجانكرمان
مریمافشارنجاتشوشترخوزستان
طناز افیونی زاده اصفهانیدولت آباداصفهان
شهلااقا حسین زادهتهرانتهران
محمدحسیناقابراریرحيم آبادگيلان
امیر حسناقشارتهرانتهران
تبسماله وردی بیکجاجرمخراسان شمالي
فاطمهالهاییكرجالبرز
آرزوامیراسکندریكرجالبرز
یوسفامیرزادهاروميهآذربايجان غربي
مریمامیری رادكاشاناصفهان
نازنینامین الرعایاتهرانتهران
ملیکاامین پورتهرانتهران
آرشامین زاده تهرانتهران
امیرامینیتهرانتهران
رسول امینیاصفهاناصفهان
غلامرضاانارکیتهرانتهران
سامان انتظارتبريزآذربايجان شرقي
مهدیانتظاری مقدمتربت حيدريهخراسان رضوي
یاسمناندیفرديسالبرز
محمدانصاری لاریلارفارس
زینبانصاری کیاعشق آباديزد
امیررضااوصانلوتهرانتهران
سارااکبریتهرانتهران
بهزادایرانی ‍‍بورتهرانتهران
غزالهایروانیتهرانتهران
امیرحسنایزدخواهنيشابورخراسان رضوي
تیناایلخانیتهرانتهران
میلادایلدرمیتهرانتهران
آرشامایمانیلاهيجانگيلان
بهروز ایمانیبندرعباسهرمزگان
یاسمناینانلوتهرانتهران
ساراباباپی ساطیتهرانتهران
پردیسبابادیكرجالبرز
محمدبابایی دایلاریاهرآذربايجان شرقي
فاطمهباجلانقزوينقزوين
سلالهبارگاهيشهرريتهران
مریمباستانیزنجانزنجان
زهراباطنیتهرانسرتهران
محمدحسنباغبانیاروميهآذربايجان غربي
سجادباقرزادهسمسكنده ساريمازندران
الههباقریكرجالبرز
ناهیدباهو طرودیتهرانتهران
مجیدبتیارساريمازندران
حامد بخشیسبزوارخراسان رضوي
مریمبخشیاصفهاناصفهان
سوسنبخشی امجدگرگانگلستان
آرشبدل خانیفرديسالبرز
زهرابرازشتبريزآذربايجان شرقي
نیمابرناتهرانتهران
محمدمهدیبرندیاهوازخوزستان
جعفربلوچ زادهكرجالبرز
پریناز بهاورنیاتبريزآذربايجان شرقي
فرشادبهرامیتهرانتهران
فوادبهرامیجوانرودكرمانشاه
محمد جوادبهرامیشهرضااصفهان
مهرآفرینبهره مندتهرانتهران
1234567