اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/10/14

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
مهدی زارعشيرازفارس
سیدعلیآباییتنكابنمازندران
امیر حسین آراستهمشهدخراسان رضوي
نازنینآرزومندلاهيجانگيلان
محمد جوادآسیابانیعلي آبادكتولگلستان
محمدرضا آقائیپلارتگان /دارافشاناصفهان
علیآقاجریشيرازفارس
منصوره ابراهیمیبيرجندخراسان جنوبي
علی رضا ابوالقاسمیشيرازفارس
محمداحسانيكاشمرخراسان رضوي
مهراناحمدیانتهرانتهران
نگاراحمدیانكرجالبرز
امیرحسین اخوانتهرانتهران
شایانارت تودیاروميهآذربايجان غربي
نرجسارجمندآراپاكدشتتهران
ساراارجمندپورهمدانهمدان
مرتضیارشادیمشهدخراسان رضوي
بهنامازینشهرك انديشه فاز1تهران
علیاستادعلیتهرانتهران
عزیزاسدیديواندرهكردستان
هستیاسماعیل زادهاروميهآذربايجان غربي
عرفاناسیاییدامغانسمنان
آروین اشرفی نیاکیآملمازندران
فاطمهاشفعیگلپايگاناصفهان
عادلاعتزازیاناصفهاناصفهان
نیناافتخاریتهرانتهران
علیرضا افخم نیاكرجالبرز
نگینافراشتهبندرانزليگيلان
علیرضاافضلیتهرانتهران
فاطمهالهیانتهرانتهران
مبینالیاسیاروميهآذربايجان غربي
فاطمه امانیآملمازندران
مریمامیریرامهرمزخوزستان
یا سمن امینیكرمانشاهكرمانشاه
عماداندیشمندياسوجكهكيلويه و بويراحمد
سهنداهریتهرانتهران
اسماعیلاونقآق‌قلاگلستان
زهرا اونقبندرتركمنگلستان
فاطمهایجادیمشهدخراسان رضوي
علیایران‍‍ورتهرانتهران
سید مهدیایزدیتهرانتهران
سعیدباباپیقره آغاج ميانهآذربايجان شرقي
محراببازیاریورامينتهران
محمد علی باغانیسبزوارخراسان رضوي
حمیدرضا باقري باباحيدريشهركردچهارمحال بختياري
سامانبدریديزج ليلي خانيآذربايجان شرقي
کیمیابراتیتهرانتهران
بشریبرخورداریيزديزد
رضابرزگرشيرازفارس
عباسبرزگری نژادتنكابنمازندران
علیبرفرهتهرانتهران
مینابرقی نژاداروميهآذربايجان غربي
احمدرضابرومندشيرازفارس
ابوالفضلبزرگواریمشهدخراسان رضوي
هیسوبغوزیانتهرانتهران
فواد بلالیقشمهرمزگان
عذرابنی هاشممشكين شهراردبيل
محمدرضابهبودیاصفهاناصفهان
‍‍فوادبهراميجوانرودكرمانشاه
راشدبهرامیسنندجكردستان
شکوفهبهرامیاليگودرزلرستان
کژال بهرامیسنندجكردستان
ولی الله بهشتیانبندرعباسهرمزگان
محسنبوسکازنالرستان
جاسم بوعذارهويزهخوزستان
الهامبی مثالخوافخراسان رضوي
امیر رضابیاتتهرانتهران
مصطفی ‍‍‍‍پاپيراهوازخوزستان
زینبپارسا مقدمكرمانكرمان
پارساپناهیتهرانتهران
فاطمه زهراپوراسماعیلینجف آباداصفهان
پارساپورشفیع تهرانتهران
رضاپورصفااصفهاناصفهان
زهرهپورغلامعلیكردكويگلستان
هانیه‍‍پیریاهرآذربايجان شرقي
محمدرضاپیریاییهمدانهمدان
پوریاتاتارینيشابورخراسان رضوي
امیر رضاتاج ابادیسيرجانكرمان
سعید تاجیک پاكدشتتهران
پگاهترقیشيرازفارس
پوریاتوکلیتهرانتهران
رضاتیموری فردنوشهرمازندران
رضاجان فدای حقیقتاروميهآذربايجان غربي
عرشیاجزاییزنجانزنجان
کیوانجعفرزادهآملمازندران
معصومه جعفریانشهرك صنعتي محمودآبادقم
مهدیجغتاییسبزوارخراسان رضوي
امیر شایانجلیلیانكرمانشاهكرمانشاه
غزالهجمالیانهمدانهمدان
پژمانجمشیدیمزايجانفارس
سجادجمشیدی بسطام شاهرودسمنان
ارانجهاندیدهاروميهآذربايجان غربي
محمد علیجهانیجيرفتكرمان
عباسچراغی ‍‍‍‍پوراراكمركزي
پژمانچینیمسجدسليمانخوزستان
احسانحاتمیانتهرانتهران
سیناحاجتیشوش دانيالخوزستان
پویاحاجی ابراهیمیكرجالبرز
محمدحاجی حسنآستانهمركزي
زهراحاجی وندیشيرازفارس
1234