اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشی روزانه، 90/09/29

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
محمد رضاآزادی منشيزديزد
رویاآژیرطبسيزد
محسنآقاحسینقمقم
سید محمدآقاییآران و بيدگلاصفهان
ملیکاآقولی شيرازفارس
پوریاآهی فربابلمازندران
ارمینابادیتبريزآذربايجان شرقي
حسین ابراهیم خانی كبودرآهنگهمدان
زهرااتحادیمهربانآذربايجان شرقي
منا احسانیبروجنچهارمحال بختياري
سید احمدرضااحمدیشيرازفارس
ناصر احمدیخرم آبادلرستان
همااحمدیكاشاناصفهان
تقیاحمدی تراکمهتبريزآذربايجان شرقي
محمدادراکیكرجالبرز
امینادیبتبريزآذربايجان شرقي
طاهرهارشدشهرك انديشه فاز3تهران
کسریارشدیشيرازفارس
پریارکاتمهابادآذربايجان غربي
بهمنازادبختكوهدشتلرستان
امیداسحقیمرندآذربايجان شرقي
امیداسدیتبريزآذربايجان شرقي
امیررضااسدیبندر ديربوشهر
مدینهاسدیشيرازفارس
مهدیاسماعیل نژادتربت حيدريهخراسان رضوي
محمد امین اصیلیكاشاناصفهان
مرتضی افشاری کرمانیيزديزد
احمداقباليزديزد
کبری اللهدادی خرم ابادیسلاميخراسان رضوي
نسترنامام جمعهتهرانتهران
نیکوامجدیسنندجكردستان
عرفانامیرکیاییتهرانتهران
اشکانامیریاهوازخوزستان
محمد امیریمشهدخراسان رضوي
فرزادامین اسکندریتهرانتهران
حسینامینیفولاد شهراصفهان
حسينايزيايزيخراسان رضوي
صادقاکبریشهرضااصفهان
بهارهایزدیقمقم
پاديناباقردامغانياروميهآذربايجان غربي
حسین باقریسرخسخراسان رضوي
طیبه باقری نسبكرمانشاهكرمانشاه
محد‍ثهبدرمصطفویتبريزآذربايجان شرقي
دانیالبراتیاهوازخوزستان
فرزادبرتوسنندجكردستان
محمدبصیری فرددزفولخوزستان
لیلیابنکدارتهرانتهران
امیر حسینٰبهرامیتهرانتهران
شهلابهرامی نوشهرتبريزآذربايجان شرقي
لیلابکی زادهكرجالبرز
علی بیات ملايرهمدان
مصطفیبیاتتويسركانهمدان
نداپازکیتهرانتهران
علیپاکدلسبزوارخراسان رضوي
ایرانپرتوی فراسلام آبادغربكرمانشاه
علیرضاپرنیانخرم آبادلرستان
سید محمد‍پزشک نژاداهوازخوزستان
محمد هادیپورحسینیخرم آبادلرستان
عطیه‍‍‍‍‍پورنصراللهبابلمازندران
‍پوریاپورنعمتايلامايلام
امینتاج الدینی قاسمی نژادسيرجانكرمان
رضا تارات پوربهبهانخوزستان
حسنتراب پورشيرازفارس
سلویترازیاصفهاناصفهان
ارمینترکیآبادانخوزستان
شاهدتوکلیاردبيلاردبيل
فاطمهتیز قدم تهرانتهران
امینتیموریياسوجكهكيلويه و بويراحمد
سحرثابتاقليدفارس
عرفان ثقفیآملمازندران
معینجاویدانتهرانتهران
احسانجاویدمهرتهرانتهران
علیرضاجباریصومعه سراگيلان
محمدجدیدیورامينتهران
محمدرضاجعفرزادهبنابآذربايجان شرقي
احسان جعفریآبادهفارس
سیاوشجعفریآهندان لاهيجانگيلان
احسانجمال امیدیرودسرگيلان
ساجدهجمالی ارم ساداتیرشتگيلان
محمدجهانيان فرتهرانتهران
محمد حسینجهانیان اصفهانیاصفهاناصفهان
مهدی جوادیرشتگيلان
کوروشجودخواهاردبيلاردبيل
سید متین جوزیتهرانتهران
عمادحاجی حسینیقمقم
شرمینحاجی میرزاییسنندجكردستان
منصورحاجیلوخدابندهزنجان
پریاحافظیاروميهآذربايجان غربي
سبحانحبیبیخرم آبادلرستان
ابراهیمحبیبی ماسولهرشتگيلان
سیدمحمدحسینحجت زاده دزفولیدزفولخوزستان
محمدرضاحجتینكامازندران
محمدحسن اباديتهرانتهران
لیلاحسین پورتهرانتهران
علیرضاحسینخانیتهرانتهران
روژانحسینیتهرانتهران
حسینحسینی زاد هاهوازخوزستان
سعیدحشمتیانكرمانشاهكرمانشاه
علیحشمتیانتهرانتهران
صدیقه حقیری يزديزد
1234