اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/09/13

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
123
نامنام خانوادگیشهراستان
فاطمه سپهر منشكاشاناصفهان
ساراآرمانقزوينقزوين
محمدرضا آقا‍‍‍‍‍ییمرندآذربايجان شرقي
میناااحمدوندكرجالبرز
محمد مهدی ابدامتهرانتهران
جوادابوالفتحیبرازجانبوشهر
امیر محمدابوییمهريزيزد
فاطمه ادیب پروركرجالبرز
امیرحسینارجمندیتهرانتهران
ارسلاناسدیاهوازخوزستان
پوریااسلامی رادتهرانتهران
مرضیهاسمعیل نژاداردبيلاردبيل
الهاماسکندریدزفولخوزستان
محمدافتخاریيزديزد
سحرافقیكرجالبرز
مهدیالله مرادیخدابندهزنجان
جعفرالیاسیتالشگيلان
آدریناامیر مقدمیتهرانتهران
اتوساامیرتاشتهرانتهران
علیانصاری رادرضوانشهرگيلان
متینانیسیتهرانتهران
زهرااکبربوريزديزد
پرینازاکبریيزديزد
مجتبیبازاییشيرازفارس
حسینبازغیرشتگيلان
نگارباغبانبيرجندخراسان جنوبي
پوریاباقرزاده هماییبندرعباسهرمزگان
سلمانبحریبندر لنگههرمزگان
فرنودبختیاریكرجالبرز
محمد علی بختیاری نژادقمقم
محبوبه برزگرگرگانگلستان
شهریاربرزگر فرامرزیرودهنتهران
زهرابرقیشهرريتهران
الیاس بشارتاردبيلاردبيل
محمدبشیریدامغانسمنان
مهدیبصیرقمقم
نیمابقاییآستاراگيلان
علیبلوکیاهوازخوزستان
ژیینابهرام پوربوكانآذربايجان غربي
زیبابیاتزنجانزنجان
زینب بیت داغراهوازخوزستان
مجیدبیچرانلوقوچانخراسان رضوي
فاطمه بیگدلیابهرزنجان
جرنبیک زادهگنبدگلستان
رضاپرستوشهر قدستهران
سالارپورابراهیمتبريزآذربايجان شرقي
امین‍پورقليخويآذربايجان غربي
مصطفیتقوی کنیتهرانتهران
رضا تمجیدیآملمازندران
محمد رضاتوفیقیانسمنانسمنان
هادیتیموریتبريزآذربايجان شرقي
ساغرثانیاصفهاناصفهان
ولیجعفریخدابندهزنجان
ولی اله جلالیساوهمركزي
یاسمینجلیل پورتهرانتهران
معصومهجمشیدیكرجالبرز
آرشجمشیدیانبندرعباسهرمزگان
فاضلجمعه فلاحیهاهوازخوزستان
مهديجهانگيرنيااروميهآذربايجان غربي
امیرجهانگیریمشهدخراسان رضوي
مهديچراغيتهرانتهران
مهدیچراغیقمقم
حامدچوقادیشهرضااصفهان
علیحاتم پوربرازجانبوشهر
عبدالرحمنحاجیخوافخراسان رضوي
پریا حاجی جعفریرباط كريمتهران
علی حاصلی قلاتی شيرازفارس
سهندحبیب زادهكرجالبرز
علیحسومیتهرانتهران
علیحسین خانیتهرانتهران
صنعانحسین‌پناهیسنندجكردستان
سید علیرضا حسینی محمد ابادیيزديزد
سمیراحصارکیمشهدخراسان رضوي
امیررضاحقیقیشيرازفارس
هانیهحیدریمياندوآبآذربايجان غربي
ساریناخان احمدیكرمانشاهكرمانشاه
مهدیخاک‍‍‍‍بورتهرانتهران
حسین خاک‍‍پورشيرازفارس
محمد مهدی خدادادیقمقم
مرتضی خسرویزابلسيستان و بلوچستان
رضاخنکداریساريمازندران
فاطمهخواجه میرزاییگرگانگلستان
سالارخورشیدقدستبريزآذربايجان شرقي
عاطفه خیر اله زادهبابلمازندران
نیمادارابیانمشهدخراسان رضوي
محمد دانشمشهدخراسان رضوي
محمد رضاداوریزاهدانسيستان و بلوچستان
مهساندلفیهآبادانخوزستان
مهدیدولت کیانورمازندران
زهرادولتپورمراغهآذربايجان شرقي
علیرازقندیسبزوارخراسان رضوي
پریساراستگواصفهاناصفهان
درینراهیتهرانتهران
لیلیرحمتیتهرانتهران
شیمارحیمیسردشتآذربايجان غربي
نگاررحیمی یمینهمدانهمدان
کیانرستگارتهرانتهران
سیدمحسن رضاپیاراكمركزي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پیمانرضاییكرجالبرز
محمد رضارضاییمشهدخراسان رضوي
123