اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/09/01

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
1234
نامنام خانوادگیشهراستان
علی امینیرودانهرمزگان
شهناز رحیمیانتهرانتهران
ناصر آبدارباشیقزوينقزوين
علیآقابراریتهرانتهران
علیآقاپیتهرانتهران
مهدیآقاجانیتهرانتهران
پیمانآقاملاییكرمانكرمان
محمدابراهیمی فرداهوازخوزستان
محمد امین ابهجی عزابادیيزديزد
آیداابوالحسن زادهتهرانتهران
مبینااحسانیگرگانگلستان
رضااحمد‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بيرجندخراسان جنوبي
سینااحمدپوراروميهآذربايجان غربي
یوسفاحمدزادهمهابادآذربايجان غربي
مجتبیاحمدی یزدیقمقم
سبااخوانبجنوردخراسان شمالي
سینااخویپارس‌آباد مغاناردبيل
عباسارجمندشيرازفارس
ارزوارخیگرگانگلستان
رضااریایی فرزابلسيستان و بلوچستان
مرجانازادیشيرازفارس
رامیناس‍‍‍پنانیفريدونشهراصفهان
علی استادزادهاسفراينخراسان شمالي
فهیمهاسدیهاهرآذربايجان شرقي
صنماسلامیكرجالبرز
هانیهاسماعیل زادهبروجنچهارمحال بختياري
محمّداصل هلفنجف آباداصفهان
محمد افشاربيدستانقزوين
سالارافشارمنشعنبرآبادكرمان
مهدیافضلیاردبيلاردبيل
نازنین افضلیبجنوردخراسان شمالي
محمداقبالكرجالبرز
سیناالیاسیبروجردلرستان
محمدامامیتالشگيلان
مریمامامیاصفهاناصفهان
مهدیامانیگرگانگلستان
پوريااميرجانتهرانتهران
سید مهدیامیرسیدیانتهرانتهران
زهراامیرقنبریتبريزآذربايجان شرقي
آرمینامین نثارشيرازفارس
میلادامینیقائم شهرمازندران
سعیدانواریخلخالاردبيل
علیاورنگاراكمركزي
اسماعیلبابازاده عیانسلماسآذربايجان غربي
علیرضابادکوبهاراكمركزي
مریم بازگیرخرم آبادلرستان
بهنوش بختیاریپاكدشتتهران
فاءزهبداغ ابدیسبزوارخراسان رضوي
احسانبرات نژادمشهدخراسان رضوي
جعفر براتیتربت حيدريهخراسان رضوي
سلیمانبراریرودسرگيلان
نجمهبرجستهشوشترخوزستان
برن ایلبرخوسیراروميهآذربايجان غربي
محمد رضابرمکیاسلام‌شهرتهران
محمدبزرگیتهرانتهران
مبینابلوچینيشابورخراسان رضوي
فریدبنگریتهرانتهران
علیبنی مهدیشهركردچهارمحال بختياري
فایزهبهادریكرجالبرز
محمدحسنبهرامي بندرعباسيبندر لنگههرمزگان
شهرامبهرامیتهرانتهران
محمدحسینبهرویشوش دانيالخوزستان
پیامبهزادیبوكانآذربايجان غربي
زهرا بهزادیقير و كارزينفارس
الهامبهنوازنقدهآذربايجان غربي
میثمبوستانینورآباد ممسنيفارس
مریم‍بیرایشقوچانخراسان رضوي
‍پريسا پاشاييآملمازندران
فرید‍‍‍‍‍‍‍پاکیزهپارس‌آباد مغاناردبيل
نادیا‍‍‍‍‍‍‍‍پرنیونتبريزآذربايجان شرقي
نسیمپرهیزکارمشكين شهراردبيل
الهام‍‍‍‍‍‍پرورشطبسيزد
عرفانپوراعتمادسبزوارخراسان رضوي
نرگس‍‍‍پورعلینجف آباداصفهان
سیده الناز‍‍‍‍‍پورهاشمیزارچيزد
میلادپیریزاهدانسيستان و بلوچستان
مهدیپیل پایهپارس‌آباد مغاناردبيل
دنیزتابع شکوراروميهآذربايجان غربي
بهارهتشرعیاسلام‌شهرتهران
مریم ساداتتفریشیمشهدخراسان رضوي
آیداثابت و نداردبيلاردبيل
حمیدرضاجابریتهرانتهران
محمد مهدیجباریقمقم
مریمجداویبرازجانبوشهر
هادیجراحیسبزوارخراسان رضوي
شهاب الدینجعفری جاجاییاصفهاناصفهان
محمد جعفرجعفری مقدمبهبهانخوزستان
فربودجلالیكاشمرخراسان رضوي
حسینجلینیسبزوارخراسان رضوي
زینبجمالیدليجانمركزي
نیلوفر جمشیدی نورآباد ممسنيفارس
علیرضاجمشیدی میدان داراروميهآذربايجان غربي
سجادجوانشیرتربت جامخراسان رضوي
مهردادجودتمياندوآبآذربايجان غربي
زهرا حاج داییاراكمركزي
فرهادحاجی باقریاننجف آباداصفهان
زهراحبیبیآملمازندران
سینا حجتی نیابندرعباسهرمزگان
سمانهحسن زادهقمقم
هادی حسنیقمقم
1234