اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشی روزانه، 90/01/24

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
12
نامنام خانوادگیشهراستان
شیماآخوندیتهرانتهران
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پدرامآشفته اردکانیاصفهاناصفهان
محمدآمرهاراكمركزي
علی ابراهیمیملايرهمدان
سانازاحمدیكرجالبرز
شیوااحمدیخرم آبادلرستان
شفافهاحمدی حصارسقزكردستان
‍‍‍‍ٰپریسااسماعیل پورشهرريتهران
اسماعیلاسمعیل زادهاسفراينخراسان شمالي
مریماسمعیلیزنجانزنجان
صدف الطافی شهرريتهران
هاتفالهامینيشابورخراسان رضوي
آزادهالهیاریهمدانهمدان
ریحانه سادات امامیقمقم
علیرضااکبریآملمازندران
مریمایران نزادسيرجانكرمان
طاهره باباجانیبابلمازندران
ناهید باغبانیانتبريزآذربايجان شرقي
دانیال‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍باکدلشيروانخراسان شمالي
رخشادبخشیتهرانتهران
میلادبدریكوهدشتلرستان
امیرحسینبسطامیايلامايلام
محمدهادیبشارتی مهرخميني شهراصفهان
محدثهبنی فاطمه شهربابككرمان
محدثه ساداتبنی فاطمه شهربابکیشهربابككرمان
معینپاکدامنقمقم
الهامپورورامينيشهرريتهران
مریمتابان مهربانی شهرريتهران
بیزنتدبیریدورودلرستان
کيوانترابی پلت کلهتهرانتهران
سمانه جارچیلو زنجانزنجان
صادقجاودانهكاشاناصفهان
سانازجعفریقمقم
محمدجعفریرودانهرمزگان
موناجعفریشهر قدستهران
جيرانجمالي رئوفيتهرانتهران
صابرجهانیايلامايلام
معصومهچشمهشهرريتهران
رضاحاتم زادهجهرمفارس
‍‍‍‍پردیسحاجی علی اکبریخميني شهراصفهان
عبدالغنیحاجی لی دوجیمراوه تپهگلستان
سید ابوذرحسینیشاهين شهراصفهان
فریباحقیتبريزآذربايجان شرقي
حسین حیدریتهرانتهران
پا رساحیدریاناصفهاناصفهان
نسترنخدابخششهرريتهران
ّآميرخيرابادینيشابورخراسان رضوي
نیلوفردادمنششيرازفارس
مرتضیداریوشیقزوينقزوين
نجمهدریجانیكهنوجكرمان
آرزو دلال زاده بیدگلیآران و بيدگلاصفهان
فاطمهدلاوریدليجانمركزي
عماددلفیهشوشترخوزستان
گردافریندهقانیتهرانتهران
صابردوغایی مقدمقوچانخراسان رضوي
مصطفيرحمانيتاكستانقزوين
سامالرحیم زادهنقدهآذربايجان غربي
پویا رحیمی صوفیانیتبريزآذربايجان شرقي
محمد طاهارحیمی نژاد نهاوندیتهرانتهران
هوشنگرشيداحمديدزفولخوزستان
محمد رضارضاییشيرازفارس
نیلوفرروانبخشتهرانتهران
الههزارعفراشبندفارس
سانازساکی نوروزیخرم آبادلرستان
مهساسحریقزوينقزوين
اکبرسرزهیفردوسخراسان جنوبي
علیسعیدیبجنوردخراسان شمالي
سعیدسفیدزادهاصفهاناصفهان
ميكائيل سوارياهوازخوزستان
رضاسیفیتالشگيلان
کیوانشاکرشاهرودسمنان
الیناشاکیتهرانتهران
رامیارشریفزادهسردشتآذربايجان غربي
مصطفیشریفیقروهكردستان
مریم شعبانی نیاشيرازفارس
آرششعبانیانرامسرمازندران
طیبهشفیعیفلاورجاناصفهان
عرفان شهبازی تهرانتهران
سمیهشهردمیعباس آبادمازندران
یاسرشهریاریقمقم
عالیهشیبانیمشهدخراسان رضوي
محسنشیریتهرانتهران
محمدصفریاقليدفارس
جمالظریفیان بهروززنجانزنجان
محمد علیعبادیاهوازخوزستان
سالارعبدالهیفيروزآبادفارس
سروشعظیمیهمدانهمدان
نازنینعظیمیكرجالبرز
ساراعظیمی یانچشمهاصفهاناصفهان
مهردادعليخانیاراكمركزي
مریمعلی اکبری نظراقليدفارس
فرشتهعلیخانیشاهين شهراصفهان
مبینعلیزادهساريمازندران
عارفعیساییبندرعباسهرمزگان
محمدرضافداییرباط كريمتهران
فاطمهفراهانیشهرريتهران
احمدفرطیمشهدخراسان رضوي
غزلفولادفردشيرازفارس
عبد اله قاپدیقير و كارزينفارس
مانداناقایق ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیشهبندرانزليگيلان
12