اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/07/05

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
12
نامنام خانوادگیشهراستان
حمید رضاآبایتنكابنمازندران
زهرا‌آفتخاریتبريزآذربايجان شرقي
فاروقآقازادهماكوآذربايجان غربي
معصومه ابراهیمیتهرانتهران
فایزهابرقوییاصفهاناصفهان
فاطمهابهریادامغانسمنان
کوثراحمدیآبادهفارس
نیوشااستادکاظمیتهرانتهران
حسینامارلوییتهرانتهران
مهرنازامین نزادتهرانسرتهران
یاسینامینیبابلسرمازندران
زهراانصارییانشهرضااصفهان
پیمانانقگرگانگلستان
محموداولیاییبندرعباسهرمزگان
امیررضااکبریاسلام‌شهرتهران
علیرضااکرمی ابرقوپیيزديزد
ثریابراتیايذهخوزستان
محمدبزرگمهربوشهربوشهر
هنگامهبقاییتربت حيدريهخراسان رضوي
مجتبی‍‍‍بندهمرندآذربايجان شرقي
علی‍‍‍‍بهلوانبوشهربوشهر
هومنبوراکرامیكرجالبرز
علیرضابیاتملايرهمدان
فاضلبیگلریشوشترخوزستان
محمدبینایی پادوکگچسارانكهكيلويه و بويراحمد
امیر حسینپژهانرشتگيلان
محمدامینپورحنیفهآستاراگيلان
حمیدرضاپوررمضانبابلمازندران
لادنپیرموردیرامهرمزخوزستان
علیرضاتاریوردیابهرزنجان
ربابهتقوایی شاهرودیبابلمازندران
علیتوسلیتهرانتهران
محمدرضاتوکلیچمستانمازندران
الههتوکی اولتهرانتهران
سید رسولجباریمحمودآبادمازندران
امیرجبوریقمقم
زینب جمالی زوارکینظرآبادالبرز
حسینجهانیبيرجندخراسان جنوبي
برندچهره گشاتنكابنمازندران
فاطمهحایرملايرهمدان
مهشید ساداتحریریتهرانتهران
حامد حسامیتهرانتهران
مائده حسن زادهرشتگيلان
نرگس حسنوندالشترلرستان
ناصر حسنی نویسی قمقم
مهدیحسینعلی بوربندریبندرعباسهرمزگان
سید اسماعیلحسینی اژدریبوشهربوشهر
هدیهحمیدان باویاهوازخوزستان
محمدرضاحیاتیبندرامام خمينيخوزستان
فاطمهخادملوگلوگاهمازندران
سمیراخداوردیاروميهآذربايجان غربي
نرگسخلوتیسنندجكردستان
کوروشخلیلیبوشهربوشهر
نگارخندهرواردبيلاردبيل
شاهینخواجتاشمشهدخراسان رضوي
سهرابخیرخواهمشهدخراسان رضوي
اشکاندانا نژاددهدشتكهكيلويه و بويراحمد
زهرادرويشيدره شهرايلام
عماددستجردیيزديزد
زهرادهدشتیاصفهاناصفهان
سروشدهقانیشاهين شهراصفهان
سروشدیناریكوهدشتلرستان
عارفرادمهردامغانسمنان
امینراهداریآزادشهرگلستان
عليرجب زادهرشتگيلان
بهزادرحمانیتاكستانقزوين
حو ریهرحیمیسنندجكردستان
محمد رضارحیمیانتهرانتهران
سعیدرستم بو‌ٰٰ‌‌‌‌رمياندوآبآذربايجان غربي
امیر حسینرضاییمحمدآباداشكوركرمان
ایمانرضایی استبرقكرمانكرمان
احمدرفیعیاراكمركزي
مهسارنجدیدهاهرآذربايجان شرقي
صادقروشندل پوراسلام آباددزفولخوزستان
بهنامریسخواهرشتگيلان
مصطفی زارعتهرانتهران
ستارهزارعیشوشترخوزستان
هومنزارعیچهاردانگهتهران
سمانهزلقیانانديمشكخوزستان
يگانهزمانيتهرانتهران
پریساسالمیبندر ديربوشهر
امیرمحمدسامانی ‍‍بورهشتگردالبرز
سانازسلیمیكرمانشاهكرمانشاه
سیده ریحانهشاهچراغدامغانسمنان
محمدشاهرضاییشهركردچهارمحال بختياري
امیر حسینشریفیاصفهاناصفهان
رابعهشیخ زادهتهرانتهران
علیشیرزاد غربیتهرانتهران
مهدیشیرمحمدیاردبيلاردبيل
پاديناصادقيبندرانزليگيلان
امینصادقیتبريزآذربايجان شرقي
محمد مهدیصفریفولاد شهراصفهان
محمدصوراذراردبيلاردبيل
مرتضیضمیریفريمانخراسان رضوي
سید نظام الدینطباطبایی پورسيرجانكرمان
محمد مهدیطرهانی نژادخرم آبادلرستان
مایدهطهماسب بوربابلمازندران
سعیدعابدینیسرابآذربايجان شرقي
وحیدعبداللهیتهرانتهران
سجادعبیریگلپايگاناصفهان
12