اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/07/02

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
12
نامنام خانوادگیشهراستان
مریمآبرونتنكابنمازندران
بهروزآبنارتبريزآذربايجان شرقي
پوریاآقایانگرگانگلستان
سیدحمیدآگهیماسالگيلان
سمیهاحمدی ‍‍‍‍بوررامهرمزخوزستان
زهرا اخشیبوشهربوشهر
افسانهاسدیبجنوردخراسان شمالي
محسناسدیانكاشاناصفهان
حامداسلامیتهرانتهران
آریااسودی شیره جینیگنبدگلستان
رقیهافساشاهين دژآذربايجان غربي
مريم اقا گل زاده دوتونبابلمازندران
علیرضااقاجانیان بیشهبابلمازندران
‍‍‍‍ابوالقاسم اقبالیانجويباروكياسرمازندران
پرتو ایروانیاصفهاناصفهان
حمیدرضاایل بیگیبيجاركردستان
رضابابالویاناهرآذربايجان شرقي
سید محمد احسان بازیاناشنويهآذربايجان غربي
عباسباقریمشهدخراسان رضوي
هیمنبایزمريوانكردستان
محمد رضا بستانیانكازرونفارس
مریمبنکداراراكمركزي
علیبنیسیكرمانكرمان
سیده عطیهبهناممشهدخراسان رضوي
مهدیبیاریاناراكمركزي
سید شهاب الدین‍‍‍‍‍‍‍پوراحمدی بابکیرفسنجانكرمان
مهساپیمانفرمشهدخراسان رضوي
وحید‍‍پیماییزنجانزنجان
محمد تقيتاجلنگرودگيلان
حسامتاجیکورامينتهران
فاطمهتقاصیمشهدخراسان رضوي
سیناتوتونیمشهدخراسان رضوي
امیر حسینتوسلیتهرانتهران
النازجدید اسلامیتهرانتهران
احمدجعفرزادهمشهدخراسان رضوي
سجادجعفری انزاباروميهآذربايجان غربي
مجتبیجیریایی شراهیاراكمركزي
پژمانچواریدورودلرستان
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پوریاحاجی پورمشهدخراسان رضوي
علیحافظیانسبزوارخراسان رضوي
اذینحسن خانی قواماردبيلاردبيل
آیداحسن زادهرودبارمنجيلگيلان
بهارهحسن زاده قره چشمهقوچانخراسان رضوي
ماهانحسن زاده کوچکیلاهيجانگيلان
شقایقحسین زاد ثانیتنكابنمازندران
فاطمهحمیدزادهمشهدخراسان رضوي
سیناخالدیانقروهكردستان
جهانگیرخاکیكيشهرمزگان
الههخدمت ‍‍‍‍رستتهرانتهران
علیخدنگیتهرانتهران
تاراخرمیمشهدخراسان رضوي
امیررضاخلعتبرینيشابورخراسان رضوي
علیخوش نیت تهرانتهران
رضاداودینورآباد ممسنيفارس
ارنوازدلاورنیاقائم شهرمازندران
محمددهقان بنادکیتفتيزد
سهیلدهقانیاردبيلاردبيل
علیهراستگوتهرانتهران
علیراشدیكرجالبرز
محمد جوادرحمانیبندرعباسهرمزگان
شهابرحیمیسنندجكردستان
محمدرستگارفرتهرانتهران
هستیرستمی بردکلشيرازفارس
جوادزیدابادی نژادكرمانكرمان
ساراساردویی نسبسيرجانكرمان
سهیل سالارپور گرناییآملمازندران
فاطمهسلطانتبار خراسانیتهرانتهران
شاهینسلطانی رادقروهكردستان
حمیدسلیمانیكهنوجكرمان
لالهسماپیبهبهانخوزستان
حسینسیامکاروميهآذربايجان غربي
مخمد صادق شیرازی زادهكرجالبرز
حسینصادقی حجت آبادیقمقم
مهدیصدقیبابلمازندران
‍‍پوياصفايي مهركرجالبرز
مسعودطایریقمقم
میناطبیبیتهرانتهران
سپیدهطلعتنقدهآذربايجان غربي
پیمان طلوعیمياندوآبآذربايجان غربي
پدرامظفریقروهكردستان
حامدعاشوریتهرانتهران
نیماعبدالمالکیفرديسالبرز
هادیعبدالمحمدی وحیدتبريزآذربايجان شرقي
محدثه عبدالملکیملايرهمدان
متینعبدلاهینجف آباداصفهان
فاطمهعراقیشوش دانيالخوزستان
امیر محمد عزیزی مقدمكرجالبرز
محسنغریب ازادیقمقم
علی محمدغفوریقمقم
مهدیهغلامحسین زادهرفسنجانكرمان
شمیمغلامیتهرانتهران
فاطمهفاریابیجيرفتكرمان
حسینفرهمندشهرريتهران
صادققاسميبرازجانبوشهر
سجادقدوسیتربت حيدريهخراسان رضوي
منصورهقلیزاده ابراهیم آبادیزرندكرمان
‍‍جلالقهرمانیشهريارتهران
‌الهامكشورياستهبانفارس
مهشیدگلدی نژادمشهدخراسان رضوي
سید امیر حسینگلشنیشيرازفارس
12