اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/06/25

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
نامنام خانوادگیشهراستان
سیدعماداحمدی بروغنیبيرجندخراسان جنوبي
رامینادهمیرشتگيلان
آریااسدیان فیلیخرم آبادلرستان
مهنازاشهرتهرانتهران
کیارشاصلانیشهرضااصفهان
یلداامیر‍‍‍‍‍پناهتربت حيدريهخراسان رضوي
یگانهامیریانمياندوآبآذربايجان غربي
امیر مهدیاویسی نیاكرجالبرز
سعیدبابکاننظرآبادالبرز
عارفبابکیآملمازندران
امیر رضا باقرزادهمشهدخراسان رضوي
احدبرزگر قاضیآذرشهرآذربايجان شرقي
سیامکبهرامی مريوانكردستان
بهنامبهمنیسنندجكردستان
اریابهنیامنشاصفهاناصفهان
محمدحسینبیدکیآبادهفارس
داود پوربزرگبابلمازندران
افرینتیربخشلاهيجانگيلان
مسعود جلیلی آزادتبريزآذربايجان شرقي
افشینجوادیرفسنجانكرمان
حوریهحاجی زادهجيرفتكرمان
سنور حسینیسنندجكردستان
سیده مناحسینیقائم شهرمازندران
مایده ساداتحسینیتهرانتهران
جاویدحضرتیتبريزآذربايجان شرقي
عادلحیدری آخیجهانیآذرشهرآذربايجان شرقي
محمد حسینخالقی ثانیتهرانتهران
محمدجوادخاکینجف آباداصفهان
امیررضاخیاميزديزد
امیر مهدیدریجانیبمكرمان
هانیهدنکوبگرگانگلستان
امیر ارسلاندهقاناستهبانفارس
دانیالرادتهرانتهران
بردیارشیدتهرانتهران
محمدامینرضانیامشهدخراسان رضوي
مهدیروزبهانیبروجردلرستان
نعیمروزبهانیتهرانتهران
امیرزارع احمدابادیاحمدآبادمشيريزد
محمدسامیتهرانتهران
پرستوسرتیپی اصفهانیاصفهاناصفهان
عسلسلیمانیاردبيلاردبيل
معصومه سلیمانیانقمقم
الهه الساداتسیدین بروجنیشاهين شهراصفهان
پوریاسیف تژادرشتگيلان
شیرین شاهانیرودسرگيلان
زهراشعفيبنابآذربايجان شرقي
حسینشهبازی اکبریفرديسالبرز
سوماشیخ عارفیسروآبادسقزكردستان
علیشیرعلیزادهقائم شهرمازندران
جوادصابرلتیباریسمنانسمنان
سونیاصادق زادهبندرعباسهرمزگان
مبیناصادقی لمراسکیگرگانگلستان
بهراد‍‍‍صفرپوراملشگيلان
محمد امینصوفی زادهاهوازخوزستان
محمد حسینصولتی نیکشهرريتهران
انتصار ‍طرفی زادگاناهوازخوزستان
پوریاعرب نژادمشهدخراسان رضوي
فاطمه الساداتعسکریبوشهربوشهر
ساراعلی اوقلیيزديزد
امینعلیپور قیاسیخويآذربايجان غربي
فایزهفاتحیتهرانتهران
ارمینفرخ نیاقزوينقزوين
وفافرهانیانقمقم
مسعودفروتناردبيلاردبيل
فرنوشفریدیتهرانتهران
طهفن دوستاردبيلاردبيل
النازقادرینيشابورخراسان رضوي
محمودقادریمرندآذربايجان شرقي
فرهادقانع دستجردیاصفهاناصفهان
رضاقایدیشيرازفارس
احمدكامرانيرفسنجانكرمان
همايونكتال محسنيتهرانتهران
علیرضالشکریتهرانتهران
ستارهمتحدیشاهرودسمنان
هلیامحسنیهمدانهمدان
سحر محمدنژاداصلاردبيلاردبيل
محمدمهدیمددپورتهرانتهران
علیمددیگنبدگلستان
صهیبمردوخیمريوانكردستان
محمدرضامعنوی امینزنجانزنجان
محمدمهدیان بی نیازهمدانهمدان
سعید موسوی فرتهرانتهران
فهیمهمولاییابهرزنجان
فریباناییجیآملمازندران
محمد نجفی دهاقاناصفهان
عباس نصیریخلخالاردبيل
علیهادی مقدمتهرانتهران
زهراوحیدیبجنوردخراسان شمالي
علی‍وراحمدیتهرانتهران
پرياوفايي سالاريمامونيه /زرندمركزي
محمدس‍‍‍پهرولایتی حقیقیمشهدخراسان رضوي
میناکربلایی اکبریگرگانگلستان
محمدحسینکرمیكرمانشاهكرمانشاه
مصطفیکرمیتهرانتهران
فرزانهکهنقمقم
حسینکوراییملايرهمدان
آذرکیانیشهركردچهارمحال بختياري
مژگانکیشیتهرانتهران
شکوفهیاوریتهرانتهران