اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/06/15

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
نامنام خانوادگیشهراستان
سیده زیباآذربادلاليخوزستان
فرزیناحمدپورتهرانتهران
اسحاقاذریياسوجكهكيلويه و بويراحمد
طاهرهاسداله ‍‍‍‍‍‍‍‍ورلاهيجانگيلان
توحیداسماعیلیقائم شهرمازندران
محمدافروغتهرانتهران
هانیه اقاجانیقائم شهرمازندران
زینبالهایی سحراهوازخوزستان
فرینازامامیعجب شيرآذربايجان شرقي
اذینامیرینورمازندران
محمدرضاانصاریبوشهربوشهر
امیرحسینباباییآملمازندران
سپیدهباقریاصفهاناصفهان
سعیدبالاگركاشاناصفهان
پگاه الساداتبحرانیكرجالبرز
محمد قاسمبرزگر قمقم
فرشتهبری داریانتهرانتهران
محسنبصیرتاهوازخوزستان
محدثهبقالیانشيروانخراسان شمالي
نگاربناسازتهرانتهران
مهدیهپناهندهرفسنجانكرمان
سجادتقی زادهبابلمازندران
کیانجباری کلخوراناردبيلاردبيل
اکرمجلیلیبنابآذربايجان شرقي
حسینجمشیدیسمنانسمنان
منوچهرجندقی جعفریورامينتهران
محمدحاتمیتبريزآذربايجان شرقي
بیریوانحسین پورسردشتآذربايجان غربي
سید سجادحسینی نسبكوهدشتلرستان
رضاحيدريزاهدانسيستان و بلوچستان
امیر محسنخان داداش نژادبابلمازندران
یزدانخانباباییخويآذربايجان غربي
مجتبیخدابندلوییهمدانهمدان
پژمان خردمندبيرجندخراسان جنوبي
فاطمهخزایی پولچالوسمازندران
مرتضیخیرالله زادهمراغهآذربايجان شرقي
شایانداور‍ناهدهدشتكهكيلويه و بويراحمد
رعناذوالفقاریمرندآذربايجان شرقي
الههرضازادهخويآذربايجان غربي
سیدمرتضیرضویتهرانتهران
آتوسارياحيبجنوردخراسان شمالي
پارسا ژولیدهسنندجكردستان
مهساساختمانیبهبهانخوزستان
زهراسلمان زادهقمقم
فاطمهسلمانی اذرخوارانیاصفهاناصفهان
رضاسلیمانیآملمازندران
سید محمد رضا سیفی تهرانتهران
ملیکاسادات سیفیتهرانتهران
محمدهادیشاه حسینیسمنانسمنان
جوادشمسباغ بهادراناصفهان
ارمانشهابینجف آباداصفهان
محمد حسینشهابی فردساوهمركزي
فرنازشهبازیتهرانتهران
شایانشیخ زادگانتهرانتهران
رضاصادقیان قریه حسنشيروانخراسان شمالي
امیر حسینصدیقی دریجانیبمكرمان
معصومهطاهری نیادزفولخوزستان
سید زهراطباطباییتهرانتهران
شقایقطهماسبیهمدانهمدان
سحرظهيريتهرانتهران
کتایونعبدالله اشرفتهرانتهران
محمدرضاعربزادهقزوينقزوين
سهیلاعرفانیمشهدخراسان رضوي
طیبهعزیزیسنندجكردستان
میناساداتعطریورامينتهران
امیر حسینعلویكرجالبرز
سهندعلویشيرازفارس
الهامعلیرضاییتهرانتهران
امیرغیاثیاراكمركزي
عیسیفروتنساوهمركزي
فاطمهفضلی شورکاییجويباروكياسرمازندران
محسن فیضیسقزكردستان
فاطمهقدس الهیبندرگزگلستان
بنفشهقربان سرويتنكابنمازندران
علی قنبرپور جویباریجويباروكياسرمازندران
محمدقنواتیماه شهرخوزستان
فاطمهقنواتی نژادبهبهانخوزستان
مهساقیطاسیتهرانتهران
مجتبیگلنوازیدزفولخوزستان
امیرگوهریمشهدخراسان رضوي
کسریلطف علیزادهتهرانتهران
مهسامتقیاهوازخوزستان
فاطمهمحمد حسن نیا طبریبابلمازندران
کیمیامحمد زمانخانساوهمركزي
حامدمحمدی نیاقمقم
امیر حسینمحمودزادهتهرانتهران
مصطفیمحمودی ‍ندریتفتيزد
علیرضامرتضی زادهتبريزآذربايجان شرقي
ازادهمسلمیتهرانتهران
تينامشايخيشاهين شهراصفهان
نسیممهاجری ناورشتگيلان
کوثرمهربانآملمازندران
پریساناصریطبسيزد
سهیلنظارتی زادهاصفهاناصفهان
ٰراضیه هادیانقهدريجاناصفهان
علی اصغرهژبریشهرريتهران
سمانهوحید دستجردیاصفهاناصفهان
محدثهکشاورزیاهوازخوزستان
سیدعباسکمالیقمقم
محمد جوادیارائیآبادهفارس