اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/05/21

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
12
نامنام خانوادگیشهراستان
محدثهآزادبرازجانبوشهر
محمدرضاآکوچکیاناصفهاناصفهان
پگاهآیریانتهرانتهران
شیداابراهیمی فناتهرانتهران
حافظابرهیم پوربابلمازندران
یوسفاحمد‍وربوكانآذربايجان غربي
علیرضااخیانیشاهرودسمنان
محمدارفعی سرناوهنورآبادلرستان
فریداسدیساوهمركزي
سحراسماعیلی سامانیماه شهرخوزستان
فاطمهاصفهانیانامنيرکلامازندران
نفیسه اغشتهسبزوارخراسان رضوي
حمیدافخمیشيرازفارس
محمدجوادافشاریكنگاوركرمانشاه
سید محسنالصفیاصفهاناصفهان
زهراالله وردیتهرانتهران
سید امیر حسین امامی نجف ابادینجف آباداصفهان
مرجانامیدواركرجالبرز
آناهیتا انصاریتهرانتهران
فاطمهاوجاقپورملکیملكانآذربايجان شرقي
اکبر اکبریكرمانكرمان
پارسااکبریاسلام‌شهرتهران
محمد ایلی کیاننيشابورخراسان رضوي
بهزادباباخانی فرشکارتبريزآذربايجان شرقي
آیدینبابکی نیاگنبدگلستان
امیرحسینباریکانیتهرانتهران
رضاباقریشيرازفارس
امیرحسین بالاییسرابآذربايجان شرقي
محمدرضابایستهبهارستاناصفهان
بشریبرخورداریيزديزد
ملیکابقایی فرگنبدگلستان
نیلوفربلالیتهرانتهران
فضل اللهبنی کمالیگرگانگلستان
محسنبیگلریانتهرانتهران
میلادپاکارمياندوآبآذربايجان غربي
علیپورانتظاریزارچيزد
سانازپوررضاساريمازندران
محمد جوادپورقربان کیساریرشتگيلان
معینتقوائی آرانیكاشاناصفهان
روفیاتوکلیساريمازندران
رضاتیمورزادهبجنوردخراسان شمالي
حمیدجا بریشيرازفارس
میلادجشانلاهيجانگيلان
مهتاجعفری سرابیسرابآذربايجان شرقي
یاسینجیرسرایی بازارکردتهرانتهران
سمانهحاتمی قلعه اخلاصیخميني شهراصفهان
هانیهحاجی حسینیاراكمركزي
میناحاجی سلطانیتهرانتهران
سعیدحبیبی رادقمقم
مهدیحسن آبادیقوچانخراسان رضوي
نیلوفر حسین آبادیاراكمركزي
سیدمجتبی حسینیصائين قلعهزنجان
علیحسینی دمیرل لردگانچهارمحال بختياري
علیرضاحیدرتهرانتهران
مهرساحیدریگچسارانكهكيلويه و بويراحمد
حسین حیدری اویزریكرجالبرز
احسان خائفكرجالبرز
نگینخادمشهريارتهران
فاطمهخادمیرودانهرمزگان
فروغخانی الموتیتنكابنمازندران
سمیراخراسانیپاكدشتتهران
مصطفیخطیبیرشتگيلان
ریحانه خنجریاراكمركزي
محمدباقر خواجوئیكرمانكرمان
سهیلخوشبختكاشاناصفهان
پژمانخوشروزبوشهربوشهر
امیرخیریتهرانتهران
امیر حسینداداش زادهمياندوآبآذربايجان غربي
سعید دانش پژوهقمقم
وجیههداودیقوچانخراسان رضوي
رضا دهقانیمرودشتفارس
امینراسخیاندزفولخوزستان
محمد جوادرایگانیاصفهاناصفهان
علیرجاییتهرانتهران
پدرامرحیمیتهرانتهران
مسلمرستمیمريوانكردستان
هدیهرضیتهرانتهران
جوادرعناییمشهدخراسان رضوي
محمدرضارفیعیساوهمركزي
رسولرمضانپور گلیردمحمودآبادمازندران
فاطمهرمضانزادهشيرازفارس
علیرهبریكرجالبرز
اناهیتازارعپورقزوينقزوين
محمدزارعي پورسلماسآذربايجان غربي
عارفهزارعیكازرونفارس
سینازندمشهدخراسان رضوي
مصطفيزيارياملشگيلان
فاطمهساعی جمال آبادتهرانتهران
ساراستاریانمياندوآبآذربايجان غربي
سامانستودهمريوانكردستان
نیماسرمدیسنندجكردستان
‍پرستوسروریتهرانتهران
سینا سعدی نیاتهرانتهران
علیسلامتاصفهاناصفهان
حمید رضاسلطانیاراكمركزي
غلامرضاشامی قلندریاهرآذربايجان شرقي
زهرا شاهماریاسلام آبادغربكرمانشاه
سینا شاویسیسنندجكردستان
الههشرفیانمشهدخراسان رضوي
فائزه شعبانلوتهرانتهران
12