اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/05/09

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
نامنام خانوادگیشهراستان
نویدآزادیايوان غربايلام
سید شعبانآقاجانی میربابلمازندران
محسنابراهیم خانیكبودرآهنگهمدان
میلادابراهیم زادهتبريزآذربايجان شرقي
محمد رضاابراهیمیقمقم
حسیناحمدلواراكمركزي
محمد جواداحمدیقمقم
ملیکااحمدیكرجالبرز
میثماحمدی وحیدقروه درجزينهمدان
شبنماسدیتهرانتهران
سید مصطفیاسماعیلیتهرانتهران
سید علیافسریانساريمازندران
زهرااقامحمدیشهريارتهران
حسام الدینامامیتهرانتهران
نرگسامینی دهاقانیاصفهاناصفهان
میلادباباییشهر قدستهران
علیباستانینجف آباداصفهان
راشدباوندبانهكردستان
محمد رضاباکیاصفهاناصفهان
محمدرضابخشیتهرانتهران
محمدبرزگریيزديزد
مهرانبرومند تهرانتهران
نسترنبهرامیساوهمركزي
کیوانبهوربندرعباسهرمزگان
فروغبوستانیشوشترخوزستان
حدیثه بیاتزنجانزنجان
مریم‍پورحسینرشتگيلان
ستاره پونكيتهرانتهران
امیر حسینتوکلیتهرانتهران
بابکتوکلی صالحتهرانتهران
مهردادجاهدیكرمانشاهكرمانشاه
احسانجعفریبابلسرمازندران
سعیدهجوکارقائميهفارس
مریمحاجی علی اکبریتهرانتهران
قدرت الهحبیبیتهرانتهران
میلادحراجیاصفهاناصفهان
ناهيد حربياهوازخوزستان
امیرحسنخانیخدابندهزنجان
ساسانحسنلوتبريزآذربايجان شرقي
نرگسحلاجیتهرانتهران
داوودحکیمیانساوهمركزي
علیخالقیآبيكقزوين
مسعودخانلقیبجنوردخراسان شمالي
شهابخانی مقدمتفتيزد
امیدخمسیانقزوينقزوين
علیخنیاياسوجكهكيلويه و بويراحمد
مهدیدانش رادتهرانتهران
سید ابوالفضلدریاباریساريمازندران
پوریادیناروندیتهرانتهران
هیمنرسولیبانهكردستان
محمدزالی چهل خانهاصفهاناصفهان
امینسعدیتبريزآذربايجان شرقي
ثناسلمان ‍‍‍‍‍‍پوربابلمازندران
فرشیدسوادکوهیتهرانتهران
انیسشجاعیاصفهاناصفهان
سیدمسعودشجاعیساريمازندران
هناشریفیاهوازخوزستان
هانیهشهرکیزاهدانسيستان و بلوچستان
محمد جواد صادقیقوچانخراسان رضوي
مهساساداتصفویتهرانتهران
ارینطلاییبروجردلرستان
حسنعباسیقمقم
مهدیعباسیورامينتهران
حامدعبد الله پوركرجالبرز
مریمعبذالهیتنكابنمازندران
پوریاعزتیتهرانتهران
شادی عمدانیبابلمازندران
ناهیدغلامیقمقم
کیوانفرامرزیسنندجكردستان
مهدیفرزیاراكمركزي
میلادفلاحتهرانتهران
سحرفناییاصفهاناصفهان
مهسا قوامیسنندجكردستان
محمدصادقگوهریاناستهبانفارس
محمدلطف آذراصفهاناصفهان
زهرامحسن زادهلارفارس
علیرضا محمدنژا اسنجانتبريزآذربايجان شرقي
محمد رضامحمودیشهريارتهران
حسنمرادیمريوانكردستان
حمیدرضا مرادیاراكمركزي
سارامرادیسنندجكردستان
مسعودمردانیقوچانخراسان رضوي
عباسمشعوفیساوهمركزي
محمد حسینمعمارانتهرانتهران
محدثهملکوتیسبزوارخراسان رضوي
کیوانملکیروانسركرمانشاه
النازمنصوریورامينتهران
نیلوفرمکاریبابلمازندران
سهاناصرنژاداهوازخوزستان
سعیدنصرآبادیمشهدخراسان رضوي
مصطفی نصیریمرندآذربايجان شرقي
علیرضانظرآهاریتهرانتهران
نرگسنعیمیتهرانتهران
گلتاجنوربخشسياهكلگيلان
مجتبینوروزیشاهرودسمنان
نیماهدایتیتهرانتهران
پارساکامرانیتنكابنمازندران
مسعودکاوندبهارستاناصفهان
محمدجوادکلانتریرفسنجانكرمان
علییزدانیبجنوردخراسان شمالي