اسامی برندگان  قرعه کشی CDهای ضمیمه کتاب کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
قرعه کشي روزانه، 90/05/08

در صورتی که نام شما در بین برنده شدگان است، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
نامنام خانوادگیشهراستان
فاطمهآقاگلیاراكمركزي
یونسابراهیمی فردشوشترخوزستان
زکیهاحسانیبجنوردخراسان شمالي
معیناحمد ‍‍‍‍‍‍امامزاده قاسممازندران
سهيلاردستانيتهرانتهران
امینافشاركرجالبرز
ساحلالله بخت زادهاهوازخوزستان
شهلا الماسیسنندجكردستان
میلادامساکیاصفهاناصفهان
علیایلاقیكرمانكرمان
فرزانهبازدارقمقم
یاسمن بختیاریهمدانهمدان
سیدمحمدجوادبدریشهر قدستهران
محمدحسینبرزگرفريدون كنارمازندران
هاديبرهاني فراردبيلاردبيل
رضابهاالدينيسيرجانكرمان
محمدبهارلونجف آباداصفهان
فاطمهبهبودیتهرانتهران
معصومهبهستانیتهرانتهران
شیوابهمنیسنندجكردستان
زینبپرنداورتنكابنمازندران
بهنامترکاشوندپاكدشتتهران
سماجدیدیتهرانتهران
حامدجليل اباديتهرانتهران
علیجلیل زادهقره‌ضياءالدينآذربايجان غربي
مهساجهان تیغگنبدگلستان
مریمجوادی عهداراكمركزي
نرگسجوادیانبهبهانخوزستان
محمدرضاحاجی احمی دارانیخميني شهراصفهان
کیوانحاجی رحمانیمهابادآذربايجان غربي
فاطمهحبیب زادهاسبوكلابابلمازندران
‌پانته آحسن زادهاردبيلاردبيل
آرینحسنزادهتهرانتهران
امیر حسینخجستهتهرانتهران
علیخدابندهتهرانتهران
شیماخوش نمکساوهمركزي
علیدریابکتهرانتهران
محمد مهدیدمرچلیتهرانتهران
مریمرادفربرازجانبوشهر
علیرحیمی میدانیتهرانتهران
مهتابرحیمیانفريزديزد
اميررشيدياهوازخوزستان
محمد رضارفعتی نژادتهرانتهران
وحیدرنجبران قلعهاراكمركزي
سعیدزارع بنادکوکیتفتيزد
محمدعرفانزحمتکشمشهدخراسان رضوي
توحیدزرچینیتهرانتهران
رضازلقیشوشترخوزستان
حامدزنگنهفرديسالبرز
مصطفیزینلی مهابادیقمقم
سعیدهستودهمشهدخراسان رضوي
سحرسلمانزادهمياندوآبآذربايجان غربي
فاطمهسکاکیتهرانتهران
فرزانهسیدیشهر قدستهران
فرشتهسیفی اردیبجنوردخراسان شمالي
النازشایانتهرانتهران
پروینشبانپورارسنجانفارس
زینبشجاعساوهمركزي
یاسمینشهرابیتهرانتهران
ریحانهشیبانیفسافارس
رزگارشیخیسقزكردستان
طاهرهصادقیانتنكابنمازندران
امینصد شکراردبيلاردبيل
آرش صدقی اقدمتهرانتهران
فرشاد صراط نهاییزنجانزنجان
فرهادصرامینجف آباداصفهان
مهدیصفایی نژاداصفهاناصفهان
مهدیهطوسیتهرانتهران
امیر حسینعابد زادهشهريارتهران
امیر علیعابدیساريمازندران
محمدعاشقیانبهارهمدان
امیدعلی نژاد فرخندهرشتگيلان
محمد جوادغلامیتهرانتهران
پویافرهمندنیاكلاردشت /حسن كيفمازندران
الهه فلاحیرشتگيلان
رضافلاحیازنالرستان
کیمیافهیمیتفتيزد
آیدینقاسمیانتنكابنمازندران
نازنینقربانیمياندوآبآذربايجان غربي
بهارهگیوه چی زادهاصفهاناصفهان
ساجده لکاراكمركزي
نیکامحبعلی زادهماكوآذربايجان غربي
ادیبمحمدیسنندجكردستان
شاهدمشکینیمياندوآبآذربايجان غربي
امیررضامعنویاردبيلاردبيل
بهنازمنتظر لطف الهیيزديزد
اکبرمهدویاردبيلاردبيل
ریحانه مکرمی مشهدخراسان رضوي
شیدامیرابیان همدانهمدان
محمدصدرانجاتيقزوينقزوين
روح الهنوروزیتهرانتهران
علیرضانوروزیاصفهاناصفهان
فاطمهوطن خواهشهركردچهارمحال بختياري
هادیوظيفهتهرانتهران
فاطمهولی پورشهركردچهارمحال بختياري
امیروکیلیلاهيجانگيلان
میلادکارنده بذرشهر قدستهران
کنعانکبریتیتهرانتهران
نگینکلیاییقزوينقزوين